УДК   811.161.2‟282.3(438)‟342:801.81

Юрій Грицевич

ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛЯСЬКИХ ГОВІРОК У ЗАПИСАХ МІСЦЕВОГО ФОЛЬКЛОРУ

Статус підляських говірок (Республіка Польща) дотепер викликає дискусії серед мовознавців, хоч лінгвістичне вивчення Підляшшя започаткували ще в середині ХІХ ст., а належність місцевих архаїчних говірок до українського діа- лектного простору очевидна для всіх незаангажованих учених. Цінний матеріал для діалектологічних досліджень являють собою місцеві уснопоетичні тексти, засвідчені в численних фольклорних збірниках. Для цього важливо, щоб фікса- ція такого фактажу передбачала обов‟язкове послідовне збереження особливос- тей народного мовлення на всіх мовних рівнях. У більшості випадків упорядни- ки подібних видань цю вимогу дотримали.

Аналізовані у статті фольклорні матеріали з Підляшшя повно й системно відображають фонетику архаїчної підляської говірки, зокрема відтворюють спе- цифіку рефлексації давніх та позиційні варіанти сучасних голосних, особли- вості депалаталізації приголосних, відмінності в частотності вживання окремих приголосних, а також наслідки позиційних і нерегулярних звукових змін. Біль- шість прокоментованих фонетичних явищ – власне українські інновації, ареал яких охоплює всі північноукраїнські діалекти.

Ключові слова: підляські говірки, голосні фонеми, дифтонги, монофтонги, позиційні варіанти голосних, приголосні фонеми.

Постановка наукової проблеми та її значення. Лінгвістичне до- слідження Підляшшя почалося ще із середини ХІХ ст., але й дотепер статус місцевих говірок, які формують порівняно невеликий ареал на українсько-польському пограниччі, залишається предметом наукових су- перечок. К. П. Михальчук підляське піднаріччя відносить до полісько- го наріччя української мови [4, с. 300]. Подібно і М. Лесів [4, с. 288] та С. П. Бевзенко [2, с. 206] зараховують підляські говірки до північно- українського наріччя. Г. Л. Аркушин зауважував, що питання «Українські чи білоруські говірки Підляшшя?» загалом не повинне викли- кати дискусію: «Якщо переважають фонетичні риси, характерні для української мови, – то й говірка українська, а якщо білоруські, то й говірка білоруська» [1, с. 12].

Надійний діалектографічний матеріал можуть містити фольклор- ні збірники, але за умови, що фіксація такого фактажу передбачала збереження діалектних рис на всіх мовних рівнях. У пропонованому дослідженні  опрацьовано  підляські   уснопоетичні   тексти   (записи І. Ігнатюка, Є. Рижик, В. Петручука, Л. Лабович), уміщені в  часописі

«Над Бугом і Нарвою»1, а також матеріал монографії Н. В. Кравчук

«На Підляшші – пісні наші» [3], де для теоретичних узагальнень використані збірники пісенного фольклору Підляшшя, упорядковані Л. Лукашенко, Є. Рижик, Г. Похилевич, О. Савчук, І. Кметь та ін.

Мета і завдання статті. Мета дослідження – виявити, системати- зувати й проаналізувати з погляду походження фонетичні явища підляських говірок, відображені в записах місцевого фольклору. Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких конкретних завдань: а) опрацювати підляські уснопоетичні тексти у плані виявлення діалектних особливостей фонетичного рівня; б) системати-зувати засвідчені в них діалектні явища з погляду походження.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих ре- зультатів дослідження. Відомо, що підляські говірки, як і інші говори поліського наріччя, від решти українських діалектів відрізняє най- перше специфіка рефлексації етимологічних голосних *о, *е, *ě,  *ę,*і, *у, яка часто залежить від наголосу та характеру суміжних при- голосних.

В аналізованих текстах спостережено заміну давнього в закри- тих  складах  новими  звуками,  якість  яких  залежить  від    наголосу.

У наголошеній позиції виступає дифтонг, графічно переданий через сполучення літер уо: буор [3, с. 112], горуодці [3, с. 130], вуодкі [3, с. 163], нуочка [3, с. 187], двуор [№ 1 (41), с. 34], вуойсько [3, с. 177], муой [3, с. 163],   найбуольш   [3,   с. 122],   туолько   [3,   с. 177],      потуом [№ 3−4 (7−8), с. 30], стуол [№ 1 (41), с. 34], руозки, беруозки,  нуожки [№ 1 (41), с. 34], чирвуончикі [№ 1 (89), с. 29], доруожку [№ 3 (121), с. 24], залоуж [№ 4 (56), с. 33], куонь [№ 5−6 (57−58), с. 48], пор.: «Зийшов ясни міесяць кругом на гуліцю, в руодноє полє рожкамі, а на двуор оченькамі» [№ 1 (41), с. 34], «Як маті сина, сина роділа, сина поро- дівши, в вуойсько оддала» [3, с. 177]. Цей же дифтонг спостережено навіть у словах книжного походження, де в літературній мові зберігається: Буог [1 (119), с. 13], пор.: «Нехай Буог годує і долю готує, батькові й матери на втіху, родові на славу» [1 (119), с. 13], а також за аналогією в наголошеному закритому складі: збуожечко [№ 5−6 (45−46), с. 42], пор.: «Шапку треба iзнiматi,  збуожечко  вже  треба  жатi»  [№ 5−6 (45−46), с. 42].

У новозакритих наголошених складах представлено й інші реф- лекси наголошеного , зокрема монофтонг [о]: он [3, с. 122], ночка  [3, с. 125], мой [3, с. 156], конь [3, с. 168], горко [№ 2 (42), с. 32],  отцов

[№ 1−2  (77−78),  с. 45],  з  войська,  моцний  [№ 2  (42),  с. 32], сноп [№ 5−6 (57−58), с. 48], зорки [3, с. 178], в дом, под стол [№ 1−2 (77−78), с. 45], до коров [№ 3 (43), с. 32], пор.: «Малая ночка купалночка, наши молодці не виспалися» [3, с. 125], «Прошу я тебе, мой миленький, ти до другої не ході»  [3,  с. 156];  так  само  [у]:  рудні  [3, с. 187],  нужки  [№ 2 (42), с. 36], пор.: «Смутни дні насталі, як ми свої села рудні покидалі» [3, с. 187], «Вже  моє  нужки  до  тебе  не  встануть»  [№ 2 (42), с. 36]; [и]: пип [№ 2 (90), с. 36], у тому числі за аналогією у відкритому складі: мниго [№ 2 (90), с. 36], пор.: «Нас пип звинчиев, ни мниго взіев» [№ 2 (90), с. 36].

Монофтонг [о] відповідно до виявлено і в новозакритих нена- голошених складах: одчиняйтеся [№ 4 (56), с. 33], конця [№ 5−6 (57−58), с. 48], оддала [№ 2 (42), с. 32], пор.: «Одчиняйтеся райські ворота, вже ся скуньчила в полю робота» [№ 4 (56), с. 33], «Чого заплакала, горко заридала, що своє серденько в солдати оддала» [№ 2 (42), с. 32]. Зрідка в такому складі виступає дифтонг, зумовлений, мабуть, анало- гією до наголошеної позиції: спуодничини [3, с. 130], вуошла [3,   с. 140], в зельонуом [№ 3−4 (7−8), c. 30], поузнавати, каваліруов [№ 3 (49), с. 37], добрануоч  [№ 4 (50),  с. 35],  поудпанки  [№ 5−6 (57−58),  с. 48],  пор.: «Оглянися,  постатницьо,  подиви,  лежить  твоя  спуодничина, йди возьми» [3, с. 130], «Хоч я небогата, в мене каваліруов щодень повна хата» [№ 3 (49), с. 37]. Можливий розвиток ненаголошеного в [и], як-от: зийшла [3, с. 140],  пор.:  «До  сіені  вуошла,  як  зора  зийшла» [3, с. 140]. Набагато частіше на місці в ненаголошеному новоза- критому складі можна помітити монофтонг [у]: широкум, на біелуй  [3, с. 111], пуд гайом  [3, с. 113], виночкув [№ 6 (40), с. 35], на    битум [№ 2 (42), с. 36], у новуй [№ 1 (5), с. 20], копонькув [3, с. 130], на високуй,  на  пуховуй,  на  жовтум  [№ 3  (4),  с. 2],  ягуд  [3,  с. 168], Захуд [3, с. 188], в зельонум [№ 3−4 (7−8), с. 30], пушла [3, с. 149], руднесенький  [№ 3  (43), с. 32],  скуньчила  [№ 5−6 (57−58), с. 48], у чистум [№ 3 (91), с. 37], явур [№ 2 (42), с. 32], розугнав [№ 2 (3), с. 12], пузнала [№ 2 (42), с. 36], рувненькі [№ 2 (90), с. 36], пудняла [№ 1 (119), с.  13], пудростати [№ 2 (102), с. 39], пудкуєм [№ 3 (121), с. 24], по зелененькуй [№ 6 (40), с. 35], пор.: «Ой нажала я копонькув вже десять»   [3, с. 130], «Наша невістка спить у новуй комори» [№ 1 (5), с. 20].

Давній наголошений в закритому складі рефлексує як [и] або лабіалізований дифтонг: жинка [№ 2 (90), с. 36], жуонка [3, с. 138], юой [3, с. 146], пор.: «Його жинка лає, чом носа ни втирає» [№ 2 (90), с. 36], «Жуонка молода сина повіла» [3, с. 138], «Што юой треба даті? Кішкі, колбаскі, на колочку кашкі» [3, с. 146]. У ненаголошеному новозакритому складі натомість відзначено монофтонг [у]: в нашуй [3, с. 187], на першум [2 (42), с. 36], пор.: «В нашуй Любельщизни смутни дні настали» [3, с. 187], «Зустрічай нас, Боже, на першум порозіе, на битум гостинцю, їедучи до винцю» [№ 2 (42), с. 36]. Цей же  рефлекс  можливий   після   м‟якого   приголосного:   матюнко  [№ 1 (41), с. 34], пор.: «Моя рідна матюнко, ой вийди на гулоньку, ой вийди на гулоньку, послухай голосоньку» [№ 1 (41), с. 34].

Відповідно до давнього в наголошеній позиції представлено дифтонг, графічно переданий через сполучення  літер  іена  біелуй [3, с. 111],  в  ліесі,  по  ріечці  [3,  с. 112],  віетру  [3,  с. 133],   міесець [3, с. 140], ліето [3, с. 146], віек [3, с. 158], уміела, по сіенях,   невіестку, міела  [3, с. 163],  обіедаті  [3, с. 169],  віерною  [3,  с. 184], розсіелась [№ 3 (25), с. 18], весіеллє, зіеллє [№ 6 (40), с. 35], желіезним,  невіерни [№ 1−2 (77−78), с. 45], коліенця, поліенця, по двіе, боліев [№ 2 (102), с. 39], горіелка, до понеділка [№ 1 (119), с. 13], жміеньку, зріезала, біегав, поїедем [№ 3 (121), с. 24], пор.: «Сказав жуонці Катеринці, коб при- несла обіедаті» [3, с. 169], «За сінечками, за новенькими розвивається зіеллє, зачинається, розчинається у Гандзюлі весіеллє» [№ 6 (40), с. 35].

Цей же рефлекс під наголосом передано в іменних (давніх чи но- вих, зумовлених граматичною аналогією) закінченнях, зокрема даваль- ного  відмінка  однини:  мніе [№ 3−4 (7−8), с. 30],  тобіе [№ 1−2 (77−78), с. 45], родового-знахідного однини: їїе [№ 1−2 (77−78), с. 45], пор.: «Хто тобіе кошульку основав? Хто білів? Хто тобіе кошульку сушив? Хто тобіе їїе скотів?» [№ 1−2 (77−78), с. 45], «Дай мніе хліеба-солі, то я заплачу, – не заплачу я тобіе – заплатіт Господь» [№ 1−2 (77−78), с. 45]. У словоформі на порозіе [№ 2 (42), с. 36] дифтонг виявлено і в ненаголошеній позиції, пор.: «Зустрічай нас Боже, на першум порозіе» [№ 2 (42), с. 36].

Зрідка фіксовано дифтонгічний рефлекс наголошеного , що су- проводжується депалаталізацію попереднього консонанта: диевчина, риезва, хотиела, драпотиела [№ 2 (102), с. 39], на горие [3, с. 111], пор.: «Я в коробці не хотиела за колишку драпотиела» [№ 2 (102), с. 39], «Уха-уха-ха, чом ти диевчина плоха?!» [№ 2 (102), с. 39]. Після стверділого приголосного під наголосом можливий монофтонг [и]: зильєчка, тисною [№ 2 (42), с. 32], виялі [3, с. 133], на гори [3, с. 111], пор.: «Ой, побигу я тисною норкою» [№ 2 (42), с. 32].

Давній незалежно від наголосу часто розвивається в [е], приго- лосні перед яким в основному зберігають історичну м‟якість: собє   [3, с. 176], желєзния, лєсом, освєчу, дєвіцу  [№ 1  (5), с. 20], лєтаті   [3, с. 163], рєкі [3, с. 120], пор: «Ой була собє вдова на селі», «Я й раненько ізійду, небо й землю освєчу, і село Орієшково, і село Орієш- ково, прекрасного молодця, прекрасного молодця, прекрасную дєвіцу» [№ 1 (5), с. 20];    можлива    депалаталізація    консонанта:    светліцю [№ 1 (89), с. 29], пор.: «Збудовалі светліцю тисову» [№ 1 (89), с. 29]. Значно частіше в позиції без наголосу трапляється монофтонг [и]: дивчіта [№ 2 (42), с. 36], побигу [№ 2 (42), с. 32], видро [№ 3,   с. 170],  зацвиту, до винцю [№ 2 (42), с. 32], звинчав [№ 3 (43), с. 32], посичона [№ 4 (44), с. 37], сиделєчко [3, с. 167], нимецькоє [3, с. 187], пор.: «Ой звинчав же ти мене із чужим чужанином» [№ 3 (43), с. 32], «Віття годую – сильно зацвиту» [№ 2 (42), с. 32]. Цей же рефлекс представ- лено ненаголошеним закінченням у формах місцевого відмінка однини іменників чоловічого та жіночого родів твердої групи: на вигони [№ 1 (5), с. 20], при долини [3, с. 177], пор.: «Там на вигони, ходилі кони» [№ 1 (5), с. 20]; подібно і в формі давального відмінка іменника жіночого роду твердої групи:  сваси [№ 3 (43), с. 32],    пор.: «Як нам сира не буде, то сваси горе буде»    [№ 3 (43), с. 32]. Із-поміж інших специфічних рефлексів давнього виявлено ненаголошений [а] після м‟якого приголосного, що, очевидно, зумовлений польським впливом: сядай [№ 5−6 (57−58), с. 48], пор.: «Ой сядай, ой сядай нех куонь тебе носіт» [№ 5−6 (57−58), с. 48].

Давній  *і  передано  через  монофтонг  [і]  після  губних:   піса- ла [3, с. 138], тонкімі ниткамі  [3, с. 161], полюбіла  [3, с. 158],   копитамі, збіто, вбіто [3, с. 173], удовіца [3, с. 177], вішні [3, с. 233],    міленький [№ 1 (5), с. 20], порозбівалі, добірайся, пів [№ 1−2 (77−78), с. 45], свіні [№ 3 (121), с. 24], пор.: «Там у полі жито копитамі збіто, пуд біелою березою козаченька вбіто» [3, с. 173], «Ой у лузі при долини,  де тиче криница, виправляла у солдати сина удовіца» [3, с. 177] тощо, передньоязикових  [д],  [т]:  йді  [3, с. 111],  гвоздікі,  ходіла [3, с. 112], сходіт [3, с. 140], маті, даті, голготаті, розходіся [3, с. 146], ізніма- ти, жаті, положиті [№ 5−6 (45−46), с. 42], вигнаті, позамикаті, пли- ваті, пурнаті, учиніті, вмочиті, утушиті [№ 1−2 (77−78), с. 45], лєкатіся [№ 2 (90), с. 36], пор.: «Ой пуду туди, куди ліетом ходіла»  [3, с. 112], «По саду ходіт, як міесець сходіт, до сіені вуошла, як зора зийшла»  [3, с. 140] тощо, передньоязикових  [з], [с]:  зімна  [3, с. 112], сівиє гусі [3, с. 156], мусів [3, с. 161], сільний [№ 1−2 (77−78), с. 45], тресіся, сідіт, сіротонькі [№ 2 (90) 07 с. 36], пор.: «Там коло проса стояла зімна роса» [3, с. 112], «Ой гиля, гиля сівиє гусі, ой гиля, гусі, до  води»  [3,  с. 156]  тощо,  бокового  [л]:  маліна,  ходилі  [3,  с. 111], стелісє [3, с. 112], ліхо [3, с. 187], каліна, проклінаті [3, с. 119],  велікая, виспаліся [3, с. 125], пуд ліпонькою [3, с. 136], розвеселіся [3,    с. 145], блізенько  [3,  с. 159],  похілівся  [3, с. 158],  в  доліну  [3,  с. 170], лістє [3, с. 177], заплакалі, затужилі [3, с. 178], узялі, вкінулі [№ 1−2  (77−78), с. 45], гліну [№ 2 (102), с. 39], забращалі, збудовалі [№ 1 (89), с. 29], пор.: «Вже ми житечко дожалі, дожалі,  перепелицю  злапалі,  злапалі»  [3, с. 132], «Ой ни встану, моє дитятко, ни встану, бо збудовалі светліцю тисову» [№ 1 (89), с. 29].

Етимологічний *y переважно представлено загальноукраїнським рефлексом [и], за винятком давніх сполук *гы, *кы, *хы, які послідов- но розвинулися в [г‟і], [к‟і], [х‟і]: гвоздікі [3, с. 112], рєкі [3, с. 120], дівонькі, хустонькі [3, с. 125], кішкі, колбаскі, кашкі  [3, с. 146],   похілівся,  огурочкі  [3, с. 158],  вуодкі,  виночкі  [№ 1 (5), с. 20],  з    могіли [№ 3 (25),  с. 18],  паскі  [№ 3 (25), с. 18],  тонкімі  [3,  с. 161], свекрухі [№ 1−2 (47−48), с. 24], ручкі [№ 1 (89), с. 29], бокі, чарочкі [№ 2 (102), с. 39],  рогі,  до  дорогі,  опенькі  [№ 3  (121),  с. 24],  пор.:  «Што  юой треба даті? Кішкі, колбаскі, на колочку кашкі» [3, с. 146], «Стоїт явор над водою, то ще й похілівся» [3, с. 159].

Лише поодинокі приклади ілюструють специфіку рефлексації в підляському ареалі давнього . На місці переважно  ненаголошеногопростежено монофтонг [е], приголосний перед яким виступає у своєму депалаталізованому варіанті: не тресіся [№ 2 (90), с. 36], міесець [3, с. 140], пор.: «Маршалку, не тресіся, бо вельмі об‟їсіся» [№ 2 (90), с. 36].

Виразними прикладами відображено специфіку позиційної реалі- зації в підляській говірці сучасних голосних. У ненаголошеній пози- ції [е] може підвищувати і звужувати артикуляцію до [и], як-от: тиче [3, с. 177], систра [3, с. 167], нима [№ 5 (123), с. 21], мине [3, с. 167], ни встану [№ 1 (89), с. 29]. Після шиплячих перед складом із голос- ним переднього ряду засвідчено обниження й розширення артикуляції [е] > [а]:  пшаницю  [3,  с. 141],  пшаниченьку  [№ 3  (49),  с. 37],   пор.: «Роди, Боже, жито, пшаницю, всякую пашницю» [3, с. 141], «Кугу-гу, жито і пшаницю, кугу-гу, всякую пашницю» [3, с. 149]. Активно відо- бражено розвиток у кінці слова та перед твердим приголосним в основному наголошеного голосного [е] незалежно від його походжен- ня в [o]. У підляській говірці цей процес супроводжує збереження м‟якої вимови більшості передньоязикових: стульони, ячменьом, хме- льом [№ 2 (42), с. 36], зельоний, сьой [3, с. 158], по весьолому,   озьора [3, с. 119],  вітьор  [№ 2  (3),  с. 12],  зятьом  [№ 3(4), с. 20],     зильон, заплетьони [№ 1 (41), с. 34], будьом [№ 5−6 (57−58), с. 48], до сьола [№ 3  (91), с. 37],  висьоло  [№ 2  (90), с. 36], укіньони  [3, с. 173],  пор.: «Одозвалася доля вкрай синього озьора» [3, с. 119], «Ой убіти, вбіти, укіньони в жито, червоною китайкою ліченько накрито»    [3, с. 173], «Зильон дубочок, як горабочок, на Дунай похилівся» [№ 1 (41), с. 34], але шиплячі та вібрант у цій позиції стверділи: скошона [№ 2 (3), с. 12], бероза [№ 3 (19), с. 29], зложони [№ 2 (42), с. 36], тверози, посичона, позичона [№ 4 (44), с. 37], пор.: «Зажурилася бідная удовонька, що й не скошона зельона добровонька» [№ 2 (3), с. 12], «А в нашого свата сосновая хата, a лави з берози – всі гости тверози» [№ 4 (44), с. 37]. Натомість зафіксовано і форми зі збереженням [е] без його розвитку в [о]: всему [3, с. 145], слезками [№ 2 (3), с. 12], слєзою [№ 5 (123), с. 21], пор.: «Ой розходіся, розвеселіся по всему дому» [3, с. 145], «Умиється слезками, а утреться ручками» [№ 2 (3), с. 12].

У позиції після м‟яких приголосних, так само історично м‟яких шиплячих переважно наголошений [а] може звужувати й підвищувати артикуляцію  аж  до  [і]:  порідочок,  дивчіта  [№ 2 (42), с. 36], прісти [№ 6 (40), с. 35], жіворонку, пташіта  [№ 2 (42), с. 32], жіти [№  5−6 (57−58), с. 34], зіллічко [№ 1 (5), с. 20], пор.: «Посадіте мого батень- ка край мене, нехай буде порідочок у мене» [№ 2 (42), с. 36], «В неділю ходила, в понеділок прісти» [№ 6 (40), с. 35]. Виявлено приклади під- вищення та звуження артикуляції [„a] до [„e]: нажєлі [3, с. 130], узєвся [№ 1 (5), с. 20], дитє [№ 3 (19), с. 29], лєкатіся [№ 2 (90), с. 36],   стелісє [3, с. 122], дівіласє [№ 5 (123), с. 21], пор.: «Десь узєвся Іванко, як всі дивонькі розугнав, а найкраснішу собі взяв» [№ 1 (5), с. 20], «Буде канчучок увіватіся, серденько лєкатіся» [№ 2 (90), с. 36]. У кількох випадках засвідчено інші результати підвищення і звуження артику- ляції [„a] – дифтонги, графічно передані через сполучення літер ие, іе: звинчиелася,  маршиелок,  звинчиев  [№ 2  (90),  с. 36],   в‟їжджиеємо [№ 2 (90), с. 36], стучиело, бручиело [3, с. 112], чіес [№ 2 (42),    с. 32], взіев [№ 2 (90), с. 36], земліе [№ 2 (42), с. 36], пор.: «В‟їжджиеємо в село, всіем людьом висьоло» [№ 2 (90), с. 36], «Нас пип звинчиев, ни мниго взіев» [№ 2 (90), с. 36].

Підвищення артикуляції й посилення лабіалізації ненаголошено- го [о] в підляських говірках трапляється нечасто: буяронька [№ 2 (90), с. 36], пор.: «Сідіт Манєчка  у  конець  стола,  як  тая  буяронька»  [№ 2 (90), с. 36]. Зафіксовано навіть архаїчну форму коваті [3, с. 163] та гіперпоправну добровонька [№ 2 (3), с. 12], пор: «Зажурилася бід- ная удовонька, що й не скошона зельона добровонька» [№ 2 (3), с. 12]. Простежено збереження ненаголошеного [о] перед складом з [а]: з богатеї   [№ 3   (43),   с. 32],   небогата   [№ 3   (49),   с. 37],  богатим [№ 3 (19), с. 29], богача [№ 1−2 (77−78), с. 45], пор.: «Знати, сванеч- ка, знати, що з богатеї хати» [№ 3 (43), с. 32], «Билі у богача два лютиє пси, котори под стол мімо ходілі» [№ 1−2 (77−78), с. 45].

Аналізовані підляські уснопоетичні тексти засвідчують деякі від- мінності супроти літературної мови й у системі консонантизму. Част- ково вони стосуються збереження історичної палатальності приголос- них або депалаталізації консонантів. Наприклад, боковий [л‟] збере- жено перед [е]:  хлєптаті [№ 2 (90), с. 36], полє [3, с. 131],    малєнька [№ 3 (с. 121), с. 24], сиделєчко [3, с. 167], до далєкеї [№ 6 (40), с. 35], далєко [№ 1 (41), с. 34], пор.: «Ой, ратаю, ратаю, чом так рано в полє йдеш» [3, с. 131], «Ступай, конику, широко, до мого тестенька далєко» [№ 1 (41), с. 34]. Частково зберігають історичну м‟якість ши- плячі: дивчіта [№ 2 (42), с. 36], жіворонку, пташіта [№ 2 (42), с. 32], жіти [№ 5−6 (57−58), с. 34], нажєлі [3, с. 130], чіес [№ 2 (42),   с. 32], пор.: «Ой, ти жіворонку, раняя пташенько» [№ 2 (42), с. 32]. Нато- мість у кінці іменних основ перед флексіями ілюстровано депалата- лізацію шиплячих: очи [3, с. 125], розкоши, ночи [3, с. 163], пор.: «Ой не зажила млода невіестка у свіекорка розкоши» [3, с. 163], «Ой коб я міела крилья, то ще й сокола очи, полєтіела б до руодной матулі серед темной ночи» [3, с. 163]. Виявлено інший, аніж у літературній мові, рефлекс депалаталізації губного перед рефлексом : шум‟ят  [3, с. 158], пор.: «Шум‟ят верби коло греблі, што я насадила» [3, с. 158]. Наслідки ствердіння вібранта [р‟] відбито не тільки перед рефлексамина зразок ричкою [3, с. 121], на озери, на горие [3, с. 111], на двори [3, с. 170], пор.: «Понад ричкою, понад бистрою, там дивчина ходила» [3, с. 121], «Ой там на двори новий, новий колодязь і видро» [3, с. 170], але й перед іншими голосними, як-от: кудравая [3, с. 119], господара, добри [3, с. 133], зора [3, с. 140], гороваті, прала [3, с. 164],  обтрасати [3, с. 233], комори [№ 1 (5), с. 20], краче [№ 3 (19), с. 29], рабеньки [№ 1 (41), с. 34], забращалі [№ 1 (89), с. 29], кучерава [№ 2 (90), с. 36], драпотиела [№ 2 (102), с. 39], вечерати [№ 2 (3) с. 12], пор.: «До сіені вуошла, як зора зийшла» [3, с. 140], «За богатим сином батько й мати плаче, а за сиротою чорни ворон краче» [№ 3 (19), с. 29]. Спо- стережено ствердіння свистячого [ц‟] у лексемах осталец, постад- ницу, танец  [№ 5−6 (57−58), с. 48], криница, удовіца  [3, с. 177],   пор: «Мій сноп воєвода ходит коло города, мій сноп осталец поведе постадницу в танец» [№ 5−6 (57−58), с. 48], «Ой у лузі при долини, де тиче криница, виправляла у солдати сина удовіца» [3, с. 177], і навпа- ки, відзначено збереження м‟якості [ц‟]: сонцє [№ 3−4 (7−8), с. 30], пор.: «Мніе матенька напрала, братовая основала, а другая виткала, мніе лебеді білілі, в ясне сонцє сушилі» [№ 3−4 (7−8), с. 30].

Простежено втрату кінцевого [й], зокрема у флексіях прикметни- ків чоловічого роду: ясни [№ 3−4 (7−8), с. 30], чорни [№ 3 (19), с. 29], пор: «За богатим сином батько й мати плаче, а за сиротою чорни ворон краче» [№ 3 (19), с. 29]; на межі префікса та кореня в дієсловах: пуду [3, с. 112], вуошла [3, с. 140], пор: «Ой пуду туди, куди ліетом ходила» [3, с. 112].

Звукова структура багатьох словоформ засвідчує результати ком- бінаторних фонетичних змін. Наприклад, займенник што та підряд- ний сполучник што фонетично розвинулися з праслов‟янського *čьto внаслідок регресивної дисиміляції за способом творення, пор.: «Ой што там рано стучиело, бручиело» [3, с. 112], «А вже тая слава по всьом городочку, што дівчина козакові вишила сорочку»  [3,     с. 161], «Вони заплакалі, а ще й затужилі, што ж ми хлопці, хлопці молодиє, в царя заслужили» [3, с. 178]. Специфіка звукового оформлення діє- слова витопче пов‟язана з праслов‟янською формою *dъbъtati, у якій засвідчено асиміляцію за глухістю в групі [бт] > [пт] після занепаду слабкого редукованого, пор.: «Не пусти Іванка молодця, бо вуон наїде з боярами і видопче виноград кониками» [№ 3 (43), с. 32]. Звукове оформлення лексеми найнижше відображає регресивну суміжну аси- міляцію за способом творення у групі [зш] > [жш]; у випадку найвижше після подібної асиміляції [сш] > [ш:] відбулася регресивна дисиміляція за глухістю [ш:] > [жш], пор.: «Посадіте мою матюнку найвижше, поклонюся я матюнци найнижше» [№ 2 (42), с. 36]. Від- значено прогресивну контактну асиміляцію за способом творення  [мй] > [мн‟]: мняса [№ 2 (90), с. 36], пор.: «Старша дружечка ласа, украла кусок мняса» [№ 2 (90), с. 36]; регресивну контактну асиміля- цію за способом творення [чк] > [шк]: яблушко [№ 2 (42), с. 32],  пор.: «Сильно зацвиту – яблушко зроджу, рано, нам рано, раненько. Яблушко зроджу червонобоке, рано, нам рано, раненько» [№ 2 (42), с. 32].

Простежено збереження без наслідків дисиміляції консонантної групи [чн], яка з‟явилася внаслідок занепаду  редукованих:  ручник [№ 2 (42), с. 36], пор.: «Сльоза сльозу побиває, білим ручничком обти- рає. Той ручничок білісінький, од сльозок мокрісінький» [№ 2 (42), с. 36]. Відзначено збереження фрикативного [з]: зазвеніли [№ 3 (49), с. 37], ґузік [№ 3 (121), с. 24], пор.: «Зазвенілі сіни, зазвенілі сіни як пере- здвіени сілі» [№ 3 (49), с. 37], «Ти – ґузік, я петелька, ти доросли, я ма- лєнька» [№ 3 (121), с. 24]. Давні форми мідьвідь [№ 1−2 (47−48), с. 24], медвідь [№ 2 (90), с. 36] засвідчують відсутність наслідків метатези, пор.: «Ой, там в полю мідьвідь гукає, не їдь, Гандзюлю, – свекруха лихая! Я медьвідьови солонину кину, а я свекруху кулаком у спину!» [№ 1−2 (47−48), с. 24], «Ой там за лісом медвідь брикає» [№ 2 (90), с. 36]. Появу протетичного приголосного [г] спостережено у словофор-  мах  горане  [3, с. 188],  ганьолиод  говсагочками  [№ 2 (42), с.  36], гулоньку  [№ 1  (41),  с. 34],  на  гуліцю   [№ 3−4 (7−8),  с. 30],    гобори [№ 1−2 (47−48), с. 24], годчини [№ 3 (49), с. 37], пор.: «А ми як заїхалі – полє не горане» [3, с. 188], «Ворони кони до стаєнки, полови воли до гобори» [№ 1−2 (47−48), с. 24]. Натомість відсутність протези конста- товано у формах орішку [3, с. 168], он [3, с. 122], оконце [№ 2 (42), с. 36], окєнко [3, с. 115], остру [№ 3 (49), с. 37], огня [№ 1−2 (77−78) с.    45], огняная [№ 2 (102), с. 39], пор.: «Ой, возьму я остру косу   пшаниченьку скошу, і так і свого міленького людьми перепрошу» [№ 3 (49), с.    37], «А хоть я без Бога всьо море спущу,  пекельнаго  огня  я не утушу»  [№ 1−2 (77−78) с. 45].

Давні дифтонгічні сполуки *or, *ol, *el, *er у позиції перед при- голосним мають відмінні від літературної української мови рефлекси у словоформах сребра [№ 1−2 (77−78), с. 45], зьребця [№ 5−6 (57−58), с. 48], здрова [№ 5−6 (57−58) с. 48],  млода  [№ 2  (90), с. 36],  злоти [№ 5−6 (57−58), с. 48], де відчутно вплив польської фонетичної систе- ми, пор. srebro, źrebiec, zdrowa, młoda, złoty. У випадку cлонце [3, с. 129] представлено зумовлений польським впливом рефлекс давнього скла- дотворного бокового, пор. польське słonce. Виявлено також  наслідки  апокопи:  тра [№ 4 (50),  с. 35],  нех  [№ 5−6 (57−58), с. 48], пор.: «Тоди, свахо, тра збудити не як півень крикне, но пастух» [№ 4 (50), с. 35], «Ой сядай, ой сядай, нех куонь тебе носіт» [№ 5−6 (57−58), с. 48] тощо.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проаналі- зовані явища фонетичного рівня дозволяють кваліфікувати підляські говірки як архаїчні північноукраїнські. Фольклорний матеріал в опра- цьованих працях подано зі збереженням говіркових особливостей, принаймні на фонетичному рівні, тому вони можуть слугувати на- дійним джерелом інформації для подальших досліджень.

Джерела та література

  1. Аркушин Г. Л. Голоси з Підляшшя (Тексти) / Г. Л. Аркушин. – Луцьк :    РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 535 с.
  2. Бевзенко С. П. Українська діалектологія / С. П. Бевзенко. − К. : Вища шк., 1980. – 248 с.
  3. Кравчук Н. В. На Підляшші – пісні наші (проблеми регіональної специфіки   та національної ідентичності) :  монографія /  Н. В. Кравчук.  –  Луцьк : ПВД «Твердиня», 2012. – 280 с.
  4. Лесів М. Українські говірки Польщі / М. Лесів. – Варшава : Укр. архів, 1997. – 492 c.

Грицевич Юрий. Фонетические особенности подляшских говоров в за- писях местного фольклора. Статус подляшских говоров (Республика Польша) до сих пор вызывает дискуссии среди языковедов, хотя лингвистическое изучение Подляшья начали еще в середине XIX в., а принадлежность местных архаических говоров к украинскому диалектному пространству очевидна для всех незаангажированных учѐных. Ценный материал для диалектологических исследований представляют собой местные устнопоэтические тексты, засвиде- тельствованные в многочисленных фольклорных сборниках. Для этого важно, чтобы фиксация такого фактажа предусматривала обязательное  последовательное сохранение особенностей народной речи на всех языковых уровнях. В большинстве случаев составители подобных изданий это требование сдержали.

Рассматриваемые в статье фольклорные материалы с Подляшья полно и системно отражают фонетику архаического подляшского говора, в частности воспроизводят специфику рефлексация древних и позиционные варианты со- временных гласных, особенности депалатализации согласных, различия в час- тотности употребления отдельных согласных, а также последствия позицион- ных и нерегулярных звуковых изменений. Большинство прокомментированных фонетических явлений – собственно украинские инновации, ареал которых охватывает все северные украинские диалекты.

Ключевые слова: подляшские говоры, гласные фонемы, дифтонги, моно- фтонги, позиционные варианты гласных, согласные фонемы.

Hrytsevych Yuriy. Phonetic Peculiarities of Podlasie Patois in the Records of Local Folklore. The status of Podlasie patois is still considered to be a disputable question, though the linguistic study of Podlasie started in the middle of 19th century and the relationship of the local archaic patois (the Republic of Poland) to the Ukrainian dialectal space is obvious for all the unbiased scientists. Numerous folklore collections of local oral-poetic texts present a valuable material for dialectological researches. The obligatory consistent preservation of the national language on it‟s every level is important. In most cases the compilers of such publications meet this requirement.

The analyzed folklore materials from Podlasie reflect the phonetics of the  archaic Pidlyashshya patois completely and systematically. They display  the reflection of ancient and positional variants of modern vowels, the peculiarities of the depalatalization of the consonants, differences in the frequency of some consonants usage and the consequences of the positional and irregular sound alterations. Most of these phonetic phenomena are specific Ukrainian innovations which are characteristic of all the northern-Ukrainian dialects.

Key words: Podlasie patois, vowel phonemes, diphthongs, monophtongs, posi- tional variants of the vowels, consonant phonemes.