ТИПОЛОГІЯ ТА ФУНКЦІЇ МОВНИХ ОДИНИЦЬ

Вид видання

журнал

Рік заснування

2014

Статус видання

вітчизняне

Мова видання

українська, білоруська, російська, польська, англійська, німецька, французька та ін.

Вид видання за цільовим призначенням

наукове

Обсяг

до 20 ум. друк. арк.

Періодичність

2 рази на рік

Сфера розповсюдження

для мовознавців – наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів-філологів

Засновник

Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки

Тематика

Актуальні проблеми теорії та історії мови, функційно-категорійної граматики, соціолінгвістики, етнолінгвіс­тики, ономастики, прикладної, комунікативної та когні­тивної лінгвістики, лексикології, термінознавства, діа­лектології. Багаторівневий інноваційний аналіз мовних явищ, дослідження граматичних, лексичних і фразеоло­гічних одиниць та категорій української й інших мов, українсько-інослов’янських мовних паралелей та взаємо­зв’язків, поліфункційності української мови в синхро­нії і діахронії.

 

Видавець

Східноєвропейський національний університет

ім. Лесі Українки (43005, м. Луцьк, просп. Волі, 13)

Головний редактор

Костусяк Наталія Миколаївна – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Східноєвропей­ського національного університету імені Лесі Українки

Відповідальний секретар

Межов Олександр Григорович – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Східноєвропей­ського національного університету імені Лесі Українки