Формат статті

A4, матеріали зберігати в  режимі .doc версії Word 1997–2007 рр. чи .docx.

Поля

ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см.

Шрифт

Times New Roman

Розмір шрифту основного тексту

14 кегль (крім УДК, імені та прізвища автора, анотацій, ключових слів, Літератури та References).

Міжрядковий інтервал

1,5

Вирівнювання тексту

по ширині

Абзацний відступ

1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).

Нумерація сторінок

не нумерувати

Примітки

посторінкові (підрядкові примітки), виконані автоматично (нумерація посторінкова), розмір шрифту 10.

Бібліографічні покликання

подавати в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки [1, с. 39] чи без зазначення сторінки, якщо йдеться про працю загалом [1]. Покликання на кілька лінгвістичних студій потрібно оформляти так:  [4, с. 55; 10, с. 15]. Автора чи назву джерела ілюстративного матеріалу подавати в круглих дужках (Т. Шевченко). Бібліографічний список у кінці тексту (див. Зразок оформлення статті).

Обсяг

від 8 до 12 сторінок формату А 4

Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок такого формату: «» («текст»). Скорочення на зразок т. д., ініціали при прізвищах (напр., І. І. Петренко), указівки на сторінки (с. 34), назви населених пунктів (м. Київ) друкувати через нерозривний відступ

(одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

Ілюстративний матеріал друкувати курсивом, аналізовані одиниці – напівжирним курсивом (підкреслення не допускається).