Зразок оформлення статті

 

УДК 811.161.2’366.5

Наталія Костусяк

 

НАДКАТЕГОРІЯ МОДАЛЬНОСТІ

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

 

У статті запропоновано системно-структурну кваліфікацію модальності як міжрівневої комунікативно спрямованої надкатегорії сучасної української літературної мови, визначено її внутрішню організацію й категорійну багатовекторність, з’ясовано типологічні ознаки морфологічної, синтаксичної та лексико-граматичної модальності, схарактеризовано їхню грамемну спеціалізацію... (не менше 1000 знаків).

Ключові слова: міжрівнева категорія, надкатегорія модальності, морфологічна модальність, синтаксична модальність, лексико-граматична модальність.

 

Постановка наукової проблеми та її значення (постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями).

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета й завдання статті.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.

Висновки та перспективи подальшого дослідження.

 

Література

1. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : Академ. граматика української мови / І. Вихованець, К. Городенська ; [за ред. чл.-кор. НАН України Івана Вихованця]. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 398, [2] с.

2. Габай А. Ю. Синтаксична прислівникова транспозиція відмінкових і прийменниково-відмінкових форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / А. Ю. Габай. – К., 2010. – 18, [1] с.

3. Городенська К. Предикатно-валентна основа елементарного односкладного речення / Катерина Городенська // Українська мова. – 2001. – № 1. – С. 69–73.

4. Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : [монографія] / О. Г. Межов. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 464 с.

 

References

1. Vykhovanets I. Teoretychna morfolohiіa ukrainskoi movy : Akadem. hramatyka ukrainskoi movy / I. Vykhovanets, K. Horodenska ; [za red. chl.-kor. NAN Ukrainy Ivana Vykhovantsіa]. – K. : Univ. vyd-vo «Pulsary», 2004. – 398, [2] s.

2. Habaі A. Yu. Syntaksychna pryslivnykova transpozytsiіa vidminkovykh i pryіmennykovо-vidminkovykh form : avtoref. dys. na zdobuttіa nauk. stupenіa kand. filol. nauk : spets. 10.02.01 «Ukraіnska mova» / A. Yu. Habaі. – K., 2010. – 18, [1] s.

3. Horodenska K. Predykatno-valentna osnova elementarnoho odnoskladnoho rechennіa / Kateryna Horodenska // Ukrainska mova. – 2001. – № 1. – S. 69–73.

4. Mezhov O. H. Typolohiіa minimalnykh semantyko-syntaksychnykh odynyts : [monohrafiіa] / O. H. Mezhov. – Lutsk : Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukraіnky, 2012. – 464 s.

 

Костусяк Наталия. Надкатегория модальности в современном украинском литературном языке. Текст анотації (не менше 1000 знаків).

Ключевые слова: межуровневая категория, надкатегория модальности, морфологическая модальность, синтаксическая модальность, лексико-грамматическая модальность.

 

Kostusyak Nataliya.  Supercategory of modality in the modern Ukrainian literature language. Текст анотації (не менше 1000 знаків).

Key words: interlevel category, supercategory of modality, morphological modality, syntactical modality, lexical and grammatical modality.