Матеріали повинні містити такі файли (названі латиницею за прізвищем автора з відповідним розширенням):

  • оформлену відповідно до зазначених вимог статтю (наприклад, petrenko.doc);
  • відомості про автора українською та англійською мовами:

прізвище, ім’я, по батькові;

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада;

адреса для листування, e-mail, контактний телефон (наприклад, petrenko_vidomosti.doc);

  • скановану рецензію-рекомендацію наукового керівника, завірену печаткою установи, де він працює (для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня) (наприклад, petrenko.rez.doc).