УДК 811.112.2‟373.7

Оксана Рогач

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ СТЕРЕОТИПНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ

Стаття присвячена виявленню структурно-семантичних особливостей фра- зефологічних одиниць англійської мови, які використовуються на позначення найтиповіших рис характеру британців, що формуються під впливом різно- манітних екстралінгвальних факторів, серед яких основну роль відіграють історичні умови розвитку та становлення англійського етносу,     економічні обставини, міжнародне становище; встановленню типових структурних та кому- нікативних типів таких фразеологічних одиниць, серед яких превалюють фра- зеологічні одиниці, які мають структуру простого чи складносурядного речення і використовуються у дійсному або наказовому способі і носять повчально- моралізаторський характер; виокремленню позамовних факторів, що впливають на формування характеру особистості типового англійця; простеженню зв‟язку та залежності змісту аналізованих паремій від системи національних цінностей, традицій та звичаїв британського етносу, у системі яких диференційними виступають мудрість, стриманість, толерантність, гідність, показна байдужість, вміння програвати; визначенню основних типів системних зв‟язків між фразео- логічними одиницями, які виступають у ролі синонімів чи антонімів; вивченню таких явищ у системі фразеології, як варіативність та еліптичність.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, тип, паремія, характер, особис- тість, структура, стереотип, екстралінгвальні фактори.

Постановка наукової проблеми та її значення. Стаття присвя- чена розгляду проблем вторинної номінації засобами фразеологічного фонду англійської мови, які становлять невід‟ємну складову націо- нальної картини світу британців.

Аналіз досліджень цієї проблеми. Пропонована розвідка вико- нана в руслі фразеологічних студій, присвячених вивченню акту- альних питань вторинної номінації, яким займається низка вітчизня- них та зарубіжних науковців: Б. Ажнюк, В. Телія, І. Олійник, М. Си- доренко, B. Bryson, R. Fergusson, T. Gamble, M. Gamble, J. Green, A. Miall, Rosenfeld L., T. Plax, M. Singer та інші.

Мета і завдання статті. Основним завданням цієї розвідки є вста- новлення структурних та комунікативних типів фразеологічних оди- ниць, які використовуються для номінації найтиповіших рис характе- ру представників британської етнічної спільноти, а також виявлення ектралінгвальних факторів, які впливають на формування характеру особистості. Як зазначає Б. М. Ажнюк, «нові можливості у вивченні мовних знаків як однієї з форм відображення етнічної самобутності народу, його історії і культури, відкриваються у зв‟язку із виникнен- ням і розвитком континічної теорії слова (термін  В. М.  Верещагі- на)» [1, c. 5].

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих ре- зультатів дослідження. Фразеологічні одиниці та паремії англійської мови слугують потужним засобом відображення узагальнених уяв- лень і переконань англійців про сутність характеру людини, а також вказують на основні фактори, що впливають на його формування. За визначенням Oxford Advanced Learner‟s Dictionary (OALD) character    «це ментальні чи моральні якості, які роблять людину, групу чи  націю відмінною від інших» [5, с. 188]. Наприклад, What does her handwriting tell you about her character? The British character is said to be phlegmatic [5, с. 188].

На думку Ентоні Майела (Antony Miall), основними складниками характеру англійців є поміркованість, пуританство, стриманість, пев- на зверхність, гідність, невпевненість, сентиментальність та винахід- ливість. Ентоні Майел звертає увагу на те, що «…традиційна англій- ська постава включає в себе високо підняту голову, стиснуту верхню губу та виставлену вперед праву ногу. Така постава робить процес комунікації надзвичайно складним і виключає будь-яку інтимізацію під час спілкування» [4, с. 10]. Щодо пуританізму, то він завжди займав значне місце в культурі англійців, оскільки протягом багатьох століть сповідувались ідеї про те, що Silence is golden, Empty vessels make the most noise, You are not put on this earth to enjoy yourself [4, с. 10]. Англійці переконані, що за дотримання суворої етики в роботі, а також різноманітні обмеження, на які вони ідуть, вони будуть відзначені чи одержать певні винагороди.

Ще однією генералізованою рисою характеру англійців є їхня поміркованість. Дослідники звертають увагу на те, що, якщо існує одна спільна риса, яка відрізняє англійців від інших націй, то це їхня помітна поміркованість. Англійці не сприймають надмірності в емо- ціях, непристойних жартах, розказаних на загал, напоях, публічному обговоренні грошей тощо. Для англійців єдиним прийнятним спосо- бом поведінки практично в усіх ситуаціях є прояв апатичної байду- жості майже до всього, хоча внутрішньо вони можуть переживати широкий спектр емоцій.

Наступна риса національного характеру англійців пов‟язана з поведінкою, яка в англійській науковій літературі визначається як a good sport. Така модель поведінки передбачає демонстрацію певної байдужості чи легкості не тільки підчас спортивних змагань, але й в інших життєвих ситуаціях, які передбачають конкуренцію. Крім того, справжній англієць повинен не тільки вміти гідно грати, але й про- гравати також.

Ще одна риса національного характеру англійців пов‟язана з вну- трішньою невпевненістю, яка зазвичай приховується за поверхневою байдужістю чи стриманістю.

Варто  звернути  увагу  на  те,  що,  як  зазначає  Ентоні     Майел, «…англійці тяжіють  до  сентиментів, які  пов‟язані, в  першу чергу  з гострим відчуттям історії, оскільки імперіальне минуле було багатим на переможні й визначні події» [4, с. 12]. Цим пояснюється традицій- ність та консерватизм англійців, які вважають, що «If it was good enough for my grandfather/grandmother, it‟s good enough for me» [4, с. 13].

Англійців мають певні стійкі переконання, що стосуються основ- них факторів, які впливають на формування характеру людини спадковість, обране ім‟я, оточення тощо. Подібно до інших націй, англійці переконані, що основним фактором, який визначає характер людини є спадковість. Наприклад, We may not expect a good help from an ill dog [2, c. 23], The tod‟s (fox) bairns are ill to tame (break) [2, c. 23], Eagles do not breed doves [2, c. 23], Of an evil crow, an evil egg [2, c. 23], He that comes of a hen, must scrape [2, c. 23], The litter is like to the sire and dam [2, c. 23], The apple never falls far from the tree [2, c. 23], Of a thorn springs not a fig [the proverb is based on Mathew 7:16−18] [2, c. 23], One cannot gather grapes of thorns or figs of thistles [2, c. 24], No good apple on a sour stock [2, c. 24], Of an evil grain, no good seed can come [2, c. 24], What is bed in the bone will come out in the flesh [2, c. 24], Blood will tell [2, c. 24]. Як бачимо з прикладів, спільним у семантиці цих одиниць є вказівка на подібність дітей на своїх батьків та зумовленість характеру дитини спадковістю. Проте існують винятки, на що вказують наступні паремії: A wise man commonly has foolish children [2, c. 24], Many a good cow has an evil calf [2, c. 24].

Значущим фактором впливу на формування характеру вважають ім‟я, яке батьки обирають для своєї дитини: Names and natures do often agree [2, c. 24]. Незаперечним є також вплив оточення та середовища, у яких виховується молода людина, а також освіта та життєвий  досвід: A man‟s studies pass into his character [2, 24], The cask savours of the first fill [2, c. 24].

Характер та вдача належать до тих характеристик особистості, які важко приховати чи змінити. Наприклад, He that is born a fool is never cured [2, c. 24], Send a fool to the market, and a fool he will return again [2, c. 24].

Показовим в описі та поясненні характеру особистості є викорис- тання представників флори та фауни, що не лише образно-метафо- рично передають зміст тієї чи іншої особистості, але й вказують на тісний зв‟язок світу людини та природи. Наприклад, If an ass goes a- travelling, he will not come home a horse [2, c. 24], Travellers change climates, not conditions [character] [2, c. 24], It is harder to change human nature than to change rivers and mountains [2, c. 24], You can drive out nature with a pitchfork, but she keeps on coming back [2, c. 24], Cut off a dog‟s tail and he will be a dog still [2, c. 24], Reek comes aye down again however high it flees [Reek means smoke] [2, c. 24].

Щодо структурної організації паремій, які використовуються на позначення диференційних ознак особистості, то загалом вони органі- зовані як складносурядні речення, а значна частина з них має пропо- зиційний характер. Проте трапляються і прості розповідні речення, або ж імперативи. Наприклад, Bring a cow to the hall and she‟ll run to the byre [2, c. 24], The leopard cannot change his spots [2, c. 24], Black will take no other hue [2, c. 24], You cannot make a silk purse out of a sow‟s ear [2, c. 24], You cannot make a crab walk straight [2, c. 24], What can you expect from a pig but a grunt? [2, c. 25], An ape‟s an ape, a varlet‟s a varlet, though they be clad in silk or scarlet [2, c. 25], Fire cannot be hidden in flax [2, c. 25], Nature and the sin of Adam can ill be concealed by fig leaves [2, c. 25].

Варто зазначити, що досить типовими є еліптичні конструкції, у яких опущений той чи інший член речення, проте загальний контекст дозволяє відтворити первинний контент. Наприклад, The frog cannot out of her bog [2, c. 24], The fox may grow grey, but never good [2, c. 24], The wolf may lose his teeth, but never his nature [2, c. 24].

Ще однією диференційною ознакою аналізованих фразеологічних одиниць є варіативність їхніх компонентів: Once a knave, always a knave [Variants of this proverb substitute «bishop, devil, parson/priest, priest, thief, whore» for «knave»] [3, c. 24].

Варто зауважити, що на зміст зазначених вище фразеологічних одиниць та частотність їхнього використання значний вплив має сис- тема національних цінностей британців, особливості національної концептуальної картини світу, а також історичний досвід, звичаї і традиції британців.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. До найти- повіших рис характеру британців відносимо стриманість, поміркова- ність, традиційність, вміння гідно програвати, а також незмінність чи стійкість характеру, його спадковість, залежність від імені, оточення, середовища, освіти. За структурними ознаками фразеологічні одини- ці, які використовуються на позначення характеру людини, належать до простих речень, наративів чи імперативів, або ж складносурядних речень  із  пропозиційною семантикою. Результати  цієї розвідки  розширять спектр знань про прототипні та стереотипні уявлення британ- ців про характер людини, а також ступінь відображення у досліджу- ваних одиницях системи національних цінностей британської етніч- ної спільноти.

Джерела та література

  1. Ажнюк Б. М.  Англійська  фразеологія у культурно-етнічному висвітленні  / Б. М. Ажнюк. – К. : Наук. думка, 1989. – 136 с.
  2. Fergusson R. The Penguin Dictionary of Proverbs / R. Fergusson. – London : Allen Lane, 1983. – 331 p.
  3. Green J. Words Apart. The Language of Prejudice / J. Green. – London : Kyle Cathie LTD, 1996. – 383 p.
  4. Miall A. The Xenophobe‟s Guide to the English / A. Miall. – UK : Ravette Publishing, 1993. – 64 p.
  5. Oxford Advanced Learner‟s Dictionary. – Oxford : Oxford University Press, 1994. – 1545 p.

Рогач Оксана. Лексико-фразеологические средства вербализации сте- реотипных представлений о характере человека. Статья посвящена выявле- нию структурно-семантических особенностей фразеологических единиц англий- ского языка, которые используются для обозначения наиболее типичных чѐрт характера британцев, формирующихся под влиянием разнообразных экстра- лингвальных факторов, среди которых основную роль играют исторические условия развития и становления английского этноса, экономические обстоя- тельства, международное положение; установлению типичных структурных и коммуникативных типов таких фразеологических единиц, среди которых прева- лируют фразеологические единицы, имеющие структуру простого или сложно- сочиненного предложения, используются в повествовательном или повелитель- ном наклонении и носят поучительно-морализаторский характер; выделению внеязыковых факторов, влияющих на формирование характера личности типич- ного англичанина; прослеживанию связей и зависимости содержания анализи- руемых паремий от системы национальных ценностей, традиций и обрядов бри- танского этноса, в системе которых дифференциальными выступают мудрость, сдержанность, толерантность, достоинство, показное равнодушие, умение про- игрывать; определению основних типов системных связей между фразеологи- ческими единицами, которые выступают в роли синонимов или антонимов; изу- чению таких явлений в системе фразеологии, как вариативность и элиптичность.

Ключевые слова: фразеологическая единица, тип, паремия, характер, личность, структура, стереотип, экстралингвальные факторы.

Rogach Oksana. Lexico-Phraseological Means of Verbalization of the Ste- reotypical Images of a Person’s Character. The article deals with the structural and semantic peculiar features of the phraseological units of the English language that are used to nominate the most typical features of character of the Britons such as  wisdom, dignity, tolerance, indifference, an ability to be a good looser; with the typical structural and communicative types of such phraseological units among which the main ones are simple and composite sentences; with extralinguistic factors that influence the formation of a person‟s character where the main role is plaid by historical factors, economic conditions, international position etc.; with finding out the connection and dependence of the content of the analyzed phraseological units on the system of national values, traditions and customs of the British ethnic community. A special attention has been paid to the structural types of the phraseological units, their communicative types from the point of view of pragmatics as well as to such phenomena as phraseological synonyms, antonyms, variants, ellypsis.

Key words: phraseological unit, type, proverb, character, personality, person, structure, stereotype, extralinguistic factors.