УДК 11.161.2’282.2’373.2:582.099(477.82)

Руслана Омельковець 

Номінації кімнатних рослин у західнополіських говірках

(матеріали для словника української народної номенклатури рослин)

У статті на підставі самостійно зібраних за розробленою програмою мате­ріалів представлений чималий набір номенів, які репрезентують кімнатні рос­лини в західнополіських говірках, визначено специфіку номінації цієї лексико-тематичної групи. Назви квітково-декоративних рослин у західнополіських говірках утворюють багату в репертуарному плані тематичну групу лексики (ТГЛ), ступінь репрезентації й номенативна варіативність десигнатів якої різні. Лексична варіативність цієї ТГЛ наскрізь пронизана синонімічними відноси­нами, крім цього спостерігається використання тих самих назв для номінації кількох десигнатів. Більшість найменувань кімнатних рослин – монолексеми. Аналітичні найменування представлені переважно за типом атрибутивного словосполучення.

Ключові слова: лексема, номінація, засоби номінації, назви кімнатних рослин, західнополіські говірки.

 

Обґрунтування наукової проблеми та її значення. Початок систематизації українських ботанічних назв зроблено ще у XIX ст. У багатьох регіонах України дослідники вели роботу в цьому на­прямі: М. Новицький [8] збирає та ідентифікує галицькі народні назви рослин, Ф. Августинович фіксує цікаву інформацію про лікарську флору Полтавської губернії [1], І. Верхратський працює також пере­важно на Галичині [4], В. Шухевич [14] – на Гуцульщині, М. Аннен­ков – на сході України [2], О. Яната – на півдні [15]. В. Волян досліджує мікологічні номени Закарпаття та Галичини [5]. Активну роботу в цьому плані проводять над лексикографічними працями. Укладено кілька спеціальних словників: О. Роговича [10], І. Верхрат­ського [4] та М. Мельника [7]. Найповнішим дореволюційним видан­ням українських назв рослин стає словник О. Роговича. У «Ботани­ческом словаре» М. Анненкова народні назви рослин зафіксовано з різних частин України; у Словнику за редакцією Б. Грінченка вміще­но майже 70 тисяч слів, серед яких 1810 народних назв рослин, що іменують 730 видів; у ботанічному словнику М. Мельника «Україн­ська номенклатура висших рослин» наведено українські відповідники до більш як 2300 латинських видових назв рослин; ця праця була використана і під час підготовки «Словника ботанічної номенкла­тури» 1928 р. [12].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо й низку нових лексикографічних праць, у яких фіксовано цю лексику: «Словарь по­лезных растений на двадцати европейских языках» [11], словник-до­відник народних назв «Корисні та рідкісні рослини України» Г. К. Сми­ка [13], «Материалы для полесского ботанического словаря» Д. А. Бей­ліної [31]; «Раслінны свет (тэматычны слоўнык)» [9], «Словник укра­їнських наукових і народних назв судинних рослин» Ю. Кобіва [6].

Дослідження останніх років, пов’язаних із найменуванням рос­лин, може й повинно бути значно розширене, а окремі з них можуть знайти своє розв’язання на підставі аналізу нового фактичного мате­ріалу. Оскільки в західнополіських говірках окремі підгрупи цього шару лексики ще не достатньо досліджено, то фіксація та систе­матизація таких номенів залишаються актуальними.

Тому метою розвідки є представлення зафіксованих за спеціаль­но укладеною програмою найменувань, які репрезентують кімнатні рослини в говірках Західного Полісся.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих ре­зультатів дослідження. Запис назв кімнатних рослин, здійснений у 38 західнополіських говірках за спеціально розробленим питальни­ком, який містить кольорові зображення 47 рослин, дозволив зафіксу­вати 227 номінативних одиниць. Така їх кількість переконує в тому, що ці назви утворюють розгалужену щодо репертуару тематичну групу лексики. Десигнати відрізняються тим, що можуть бути репре­зентовані від 1 (аза́л’ійа ‘азалія (Azalea)’, ба́бин’і пл’ітки́ ‘традескан­ція білоквіткова (Tradescantia albiflora)’, барв’і́нок ‘катарантис рожевий (Catharanthus roseus G. Don)’, беиреискле́т ‘бересклет (Euonymus)’, де́реиво л’убо́в’і ‘аіхрізон (Aichryson)’, де́реиво-парасо́л’ка ‘шеффлера (Schefflera)’, диф:енба́х’ійа ‘диффенбахія чарівна (Diffen­bachia amoena)’, ка́ктус ‘кактус (Cactaceae)’, золоти́й йіжачо́к ‘паро­дія золотоколючкова (Parodia chrysocanthion)’, крото́н ‘кодіеум стро­катий (Codiaeum variegatum)’, крапи́вка ‘колеус блюма (Coleus blumei)’, мирт ‘мирт звичайний (Myrtus communis)’, олеиа́ндр ‘олеандр звичай­ний (Nerium oleander)’, орх’ідéйа ‘орхідея (Orchis L.)’, па́порот’ ‘нефролепіс (Nephrolepis)’, ро́зова л’і́л’ійа ‘крін мурі (Crinum moorei)’, па́л’ма ‘хамедорея витончена (Chamaedorea elegans Mart)’, пл’а́шкове де́реиво ‘пахіра водяна (Pachira aquatica)’, хаво́рт’ійа ‘хавортія (Haworthia)’, йу́ка ‘юка алоєлиста (Yucca aloifolia)’ до 6 (баранчик’іи, жовт’ани́ц’а, кл’у́чик’іи, м’ід’ани́ц’а, пе́рвеинец’, приму́ла ‘примула (Primula veris L.)’ номінативних одиниць. У межах дослідження виявлено поліфункціональність одних номенів і монофункціональ­ність інших. Одна рослина може мати декілька назв, а різні рослини можуть іменуватися однаково, наприклад: ‘бальзамін султанський (Impatiens sultani)’ має такі народні назви: ва́н’ка мóкрий, во́гник, недото́рка; ‘пуансетія прекрасна (Euphorbia pulcherrima)’ та ‘шлюм­бергера (Schlumbergera)’ – р’іздв’а́н:ик, ‘каллізія запашна (Callisia fragrans)’ та ‘каланхоє (Kalanchoe)’ – дома́шн’ій жин’ше́н’. В окре­мих випадках номени є полісемічними – називають кілька десигнатів у межах однієї говірки. Поліномінація – позначення одного десигната в тій самій говірці кількома номенами – так само не належить до типових явищ. Щодо номінативних засобів, то виразною є тенденція моносемічності назв у межах говірки.

Список скорочень назв населених пунктів

БВ. – с. Більська Воля Володимирецького району Рівненської області

Бл. – с. Березолуки Рожищенського району Волинської області

Бм. – с. Боремель Демидівського району Рівненської області

Бр. – с. Береги Млинівського району Рівненської області

Бс. – с. Берестечко Демидівського району Рівненської області

Вл. – смт Володимирець Володимирецького району Рівненської області

Вм. – Володимирівка Водимир-Волинського району Волинської області

Гд. – с. Городині Рожищенського району Волинської області

Гл. – с. Головне Любомльського району Волинської області

Гш. – с. Голишів Рівненського району Рівненської області

Др. – с. Доросині Рожищенського району Волинської області

Зл. – с. Залаззя Любешівського району Волинської області

Івн. – с. Іванівка Рожищенського району Волинської області

Івч. – с. Іванчиці Рожищенського району Волинської області

Кв. – с. Копачівка Рожищенського району Волинської області

Кж. – с. Кияж Рожищенського району Волинської області

Кл. – смт Колки Маневицького району Волинської області

Кп. – с. Копитків Здолбунівського району Рівненської області

Кр. – с. Кричильськ Сарненського району Рівненської області

Кт. – с. Кортеліси Ратнівського району Волинської області

Кч. – с. Качин Камінь-Каширського району Волинської області

Лб. – м. Любомль Любомльського району Волинської області

Лц. – с. Прилуцьке Луцького району Волинської області

Мк. – с. Маковичі Турійського району Волинської області

Мл. – с. Мильськ Рожищенського району Волинської області

Мр. – с. Мерва Горохівського району Волинської області

Нв. – м. Нововолинськ Іваничівського району Волинської області

Пг. – с. Пугачівка Млинівського району Рівненської області

Пд. – с. Підгірне Рожищенського району Волинської області

Рв. – м. Рівне Рівненської області

Рд. – с. Рідків Радивилівського району Рівненської області

Рж. – м. Рожище Рожищенського району Волинської області

Рм. – с. Романів Рожищенського району Волинської області

Рт. – смт Ратне Ратнівського району Волинської області

Ск. – с. Сокіл Рожищенського району Волинської області

Тп. – с. Топільне Рожищенського району Волинської області

Тс. – с. Тростянка Рожищенського району Волинської області

Улн. – с. Уляники Рожищенського району Волинської області

Цр. – с. Цир Любешівського району Волинської області

Словник

агáва ‘агава американська (Agava Americana)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Рв.

ад’іáнтум ‘адіантум (Adiantum L.)’ Кч.

аза́л’ійа ‘азалія (Azalea)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Улн.

алóйе ‘алое (Aloe)’ Бр., Гл., Рт.

амазо́н’с’ка л’íл’ійа ‘еухаріс (Euharis)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Кп.

амара́л’іс ‘гіппеаструм (Hippeastrum)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс.

ан’ýтин’і óчк’і ‘фіалка (Viola L.)’ Бл., Гд., Пд.

ан’ýтк’іни глáск’і ‘фіалка (Viola L.)’ Кл.

ба́бин’і пл’ітк’íи ‘традесканція білоквіткова (Tradescantia albiflora)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Мр., Бм.

багáте дéрево ‘товстянка (Crassulaceae)’ Цр.

бал’зам’íн ‘бальзамін султаноподібний (Impatiens sultani)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.; ‘мирт звичайний (Myrtus communis)’ Кп.

бара́нчик’іи ‘примула (Primula veris L.)’ Гд., Пд.

барв’íнок ‘катарантис рожевий (Catharanthus roseus G. Don)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

б’íла кáла ‘спатіфиллум (Spathiphyllum)’ Вм.

бобовúк ‘спатіфиллум (Spathiphyllum)’ Цр.

батýжник ‘хлорофітум чубатий (Chlorophytum comosum)’ Пг.

беиго́н’ійа ‘бегонія королівська (Begonia rex)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

берéска ‘фабрітіс (Ipomoea L.)’ Гш.

беиреискле́т ‘бересклет (Euonymus)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

бер’íска ‘цисус антарктичний (Cissus antarctica)’ Рж., ‘плющ звичайний (Hedera helix)’ БВ., Мр.

б’ілокрúл’ник ‘калла (Calla)’ Вл., Ск.

болот’áнка ‘гібіскус китайський (Hibiscus rosa-sinensis)’ Нв.

бра́тик’іи ‘фіалка (Viola L.)’ Бл., Гд., Пд., Рм., Тс.

брúски шампáн’с’кого ‘хлорофітум чубатий (Chlorophytum comosum)’ Бм.

буд’áк ‘алое (Aloe)’ Рд., Пг., Кп., Лц.

вазóн шчáс’т’а ‘молочай трикутний (Euphorbia trigona)’ Ск.

ван’ка мо́крий ‘бальзамін султаноподібний (Impatiens sultani)’ Пд., Рм., Ск.

варва́рин ц’в’іт ‘шлюмбергера (Schlumbergera)’ Гд., Пд.

вдови́н’і сл’о́зи ‘хоя м’ясиста (Hoya carnosa)’ Гд., Івн., Рм., Тп., Тс.

венéрина тýфел’ка ‘пафіопеділум (Paphiopedilum)’ Кч.

венéрин вóлос ‘адіантум (Adiantum L.)’ Бм., Гш.

венéрине волóс’:а ‘адіантум (Adiantum L.)’ Гл., Кп., Зл., Мр.

венéрин черевúк ‘пафіопеділум (Paphiopedilum)’ БВ.

венéрин черевúчок ‘пафіопеділум (Paphiopedilum)’ Ск.

венéрин чóбот ‘пафіопеділум (Paphiopedilum)’ БВ.

вес’н’áник ‘цикламен перський (Сyclamen persicum)’ Пг.

вйунóк ‘плющ звичайний (Hedera helix)’ БВ.

вогн’анúй йазúк ‘монстера делікатесна (Monstera deliciosa)’ Бм.

вóгник ‘бальзамін султаноподібний (Impatiens sultani)’ Бл., Гд., Івн., Івч., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Ск., Бм.

вод’áнка ‘бальзамін султаноподібний (Impatiens sultani)’ Бм.

во́сковий пл’ушч ‘хоя м’ясиста (Hoya carnosa)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Кч.

вýжачий йазúк ‘сансев’єра трисмугаста (Sansevieria trifasciata)’ Бс.

вýхо Наполеóна ‘бегонія королівська (Begonia rex)’ Бм.

гад’ýча цибýл’ка ‘мускарія (Muscaria)’ Вм.

герáн’ ‘пеларгонія шершава (Pelarqonium scabrum)’ Рж., Ск.. Бм., Кл.

гоне́ц’ ‘очиток (Sedum)’ Гд., Рм.

грошове́ де́реиво ‘товстянка (Crassulaceae)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Кч., Кж., Рт., Кп., Бс., Ск., Кл.

грошоувúк ‘товстянка (Crassulaceae)’ Пг., БВ.

гу́мове де́реиво ‘фікус (Ficcus)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Мр., Бм.

декабри́ст ‘шлюмбергера (Schlumbergera)’ Бл., Гд., Др., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп.

де́реиво дрýжби ‘товстянка (Crassulaceae)’ Кж.

де́реиво жит’:á ‘товстянка (Crassulaceae)’ Кж., Кп., Кл.

дéреиво кохáн’:а ‘товстянка (Crassulaceae)’ Вл.

де́реиво л’убо́в’і ‘ахрізон (Aichryson)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп.

де́реиво-парасо́л’ка ‘шеффлера (Schefflera)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

де́реиво тал’ісмáн ‘рео строкате (Rhoeo discolor)’ Рж.

дéреиво шчáс’т’а ‘товстянка (Crassulaceae)’ Вл., Бс.; ‘брахіхітон (Brachy­chiton)’ Бм.

д’іво́че воло́с’:а ‘адіантум (Adiantum L.)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Мл., Пд., Рм., Тп., Улн., Бл.Др., Бл.Івн.

дзв’інóчки ‘фуксія (Fuchsia hubrid Woss)’ Бр., Бм.

дзвóн’ік’і ‘фуксія (Fuchsia hubrid Woss)’ Кр.

дзвонóчк’і ‘фуксія (Fuchsia hubrid Woss)’ Пг., Нв.

ди́кий виногра́д ‘плющ звичайний (Hedera helix)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

диеф:енба́х’ійа ‘диффенбахія чарівна (Diffenbachia amoena)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

доларнúк ‘товстянка (Crassulaceae)’ БВ.,

домáшн’а л’íл’іійа ‘гіппеаструм (Hippeastrum)’ Вл.

домáшн’а рóза ‘гібіскус китайський (Hibiscus rosa-sinensis)’ Рт.

дома́шн’ій жин’ше́н’ ‘каллізія запашна (Callisia fragrans)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

дóшчик ‘аспарагус перистий (Asparagus plumosus)’ Кч.

др’а́ква ‘цикламен перський (Сyclamen persicum)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Кч.

дракóнова кров ‘драцена (Dracaena)’ Бм.

драко́нове де́реиво ‘драцена (Dracaena)’ Гд., Івн., Рм., Тп., Тс.

драце́на ‘драцена (Dracaena)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Рв.

дрýжн’а с’імéйка ‘аспідістра (Aspidistra)’ Кч.

дубовúк ‘філодендрон (Philodendron)’ Вм.

дубо́к ‘абутілон гібридний (Abutilon hibridum)’ Бл., Гд., Пд., Рм.; ‘кодіеум строкатий (Codiaeum variegatum)’ Вл.; ‘кротон (Campanula)’ Лц.

дýдочник ‘монстера делікатесна (Monstera deliciosa)’ Бм.

жен’íх і н’ев’éста ‘кампанула (Croton)’ Мр.

живе́ воло́с’:а ‘каллізія запашна (Callisia fragrans)’ Бл., Гд., Івн., Івч., Пд., Рм., Тс., Улн.

ж’іно́че воло́с’:а ‘адіантум (Adiantum L.)’ Гд., Рм.

ж’іно́че шчáс’т’а ‘спатіфиллум (Spathiphyllum)’ Мр.

ж’інóч’і пл’іткú ‘традесканція білоквіткова (Tradescantia albiflora)’ Кп.

жовт’ани́ц’а ‘примула (Primula veris L.)’ Гд.

жураве́л’ ‘пеларгонія зональна (Pelargonium hortorum)’ Гд., Рм.

за́йача капу́ста ‘оксаліс (Оxalis)’ Бл., Гд., Пд., Кп.

зáйачий холодóк ‘адіантум (Adiantum L.)’ Вл.

зáйачий шчавéл’ ‘оксаліс (Оxalis)’ Гш.

звóники ‘фуксія (Fuchsia hubrid Woss)’ БВ.

зелéна л’íл’ійа ‘хлорофітум чубатий (Chlorophytum comosum)’ Мр., Бм.

з’ігокáктус ‘шлюмбергера (Schlumbergera)’ Гш.

зм’ійíна шк’íра ‘сансев’єра трисмугаста (Sansevieria trifasciata)’ Рв.

зм’ійíний йазúк ‘сансев’єра трисмугаста (Sansevieria trifasciata)’ БВ.

зозýлине óко ‘агава (Agave)’ Вл.

зозулúнец’ ‘агава (Agave)’ Вл.

золотé дéрево ‘аукуба (Aucuba japonica)’ Бс.

золоти́й вус ‘каллізія запашна (Callisia fragrans)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

золоти́й йіжачо́к ‘пародія золотоколючкова (Parodia chrysocanthion)’ Гд., Др., Кв.

Іван і і Мáрйа ‘бегонія королівська (Begonia rex)’ Рв.

івáнушка ‘фікус (Ficcus)’ Кт.

йóлочка ‘аспарагус перистий (Asparagus plumosus)’ Вл., Цр.

йу́ка ‘юка алоєлиста (Yucca aloifolia)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

кавалеирíйс’ка к’в’íтка ‘гіппеаструм (Hippeastrum)’ Гд.

ка́ктус ‘кактус (Cactaceae)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Бс, Рд., Кр.; ‘молочай трикутний (Euphorbia trigona)’ Рт.; ‘пародія золотоколючкова (Parodia chrysocanthion)’ Бр.

кáла ‘спатіфиллум (Spathiphyllum)’ Ск., Лб., Бм., Бс.; ‘зантедехія (Zante­deschia)’ Гш.

каланхо́й ‘каланхоє (Kalanchoe)’ Бм.

каланхо́йа ‘каланхоє (Kalanchoe)’ Рт.

каланхо́йе ‘каланхоє (Kalanchoe)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Пг., БВ.

калáчик ‘пеларгонія зональна (Pelargonium hortorum)’ Кп.

калáчики ‘герань гімалайська (Geranium himalayense L.)’ Рд., Лб.; ‘пелар­гонія зональна (Pelargonium hortorum)’ Бс., Мр., Бм., Кл., Гш.

кала́чик’і ‘пеларгонія зональна (Pelargonium hortorum)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Пг., Кр.

кана́тник ‘абутілон гібридний (Abutilon hibridum)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Пд., Рм., Тп., Тс.

капел’ýшики ‘ломикамінь плетеносний (Saxifraga sarmentosa)’ Вл.

к’в’íти кохáн’:а ‘гібіскус китайський (Hibiscus rosa-sinensis)’ Бм.

к’в’íтка л’убóв’і ‘гібіскус китайський (Hibiscus rosa-sinensis)’ Лц.

кисли́ц’а ‘оксаліс (Оxalis)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Кч., Рт., Кт., Вл., Рж.

кислúчка ‘оксаліс (Оxalis)’ Гш.

кита́йс’ка рóза ‘гібіскус китайський (Hibiscus rosa-sinensis)’ Гл., Вл., Мр.

кита́йс’ка тройа́нда ‘гібіскус китайський (Hibiscus rosa-sinensis)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Кч.

к’імнáтна вúшн’а ‘пасльон (Solanum)’ Бс.

к’імна́тний жин’ше́н’ ‘каланхоє (Kalanchoe)’ Гд.

к’імна́тний клен ‘абутілон гібридний (Abutilon hibridum)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Кт., Нв.

к’імна́тний нарци́с ‘еухаріс (Euharis)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

к’íн’с’кий хв’іст ‘ноліна відігнута (Nolina kecurvata)’ Бл., Гд., Др., Івн., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Кж, Вл.

к’ітáйс’ка рóза ‘розан китайський (Hibiscus rosasinensis Linn)’ Бр., Рд.; ‘гібіскус китайський (Hibiscus rosa-sinensis)’ Рж.,

кленóк ‘клен кімнатний (Abutilon tournt)’ Бс.

кл’у́чик’іи ‘примула (Primula veris L.)’ Гд., Рм., Тс.

кол’óрова кропúвка ‘оксаліс (Оxalis)’ Вм.

кол’ýк ‘алое (Aloe)’ Кр., Бс.

кол’ýчка ‘алое (Aloe)’ Зл.

кон’ушúна шчáс’т’а ‘оксаліс (Оxalis)’ Бм.

корóбочка ‘фізаліс (Physalis alkekenqi L.)’ Гл., Нв.

крапи́вка ‘колеус блюма (Coleus blumei)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Бр., Рд., Гл., БВ., Бс., Ск., Мр.

крокодúл’ачий хв’іст ‘гусманія (Gyzmania)’ Мр.

кропúва кол’орóва ‘колеус блюма (Coleus blumei)’ Кч., Вл., Кп., Зл., Кл.

крото́н ‘кодіеум строкатий (Codiaeum variegatum)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

крýтон ‘кротон (Campanula)’ Ск.

кукуру́зка ‘каллізія запашна (Callisia fragrans)’ Бл., Гд., Івн., Івч., Пд., Рм., Тс., Улн.

листоде́реиво ‘монстера делікатесна (Monstera deliciosa)’ Гд., Івн., Рм., Тп., Тс.

л’іáна ‘монстера делікатесна (Monstera deliciosa)’ Лц.

л’іту́чий гол:а́ндец’ ‘хлорофітум чубатий (Chlorophytum comosum)’ Гд.

л’іхтáрики ‘фізаліс (Physalis alkekenqi L.)’ Рж.

ломика́м’ін’ ‘ломикамінь плетеносний (Saxifraga sarmentosa)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Кж.; ‘традесканція білоквіткова (Tradescantia albiflora)’ Нв.

мáвпйаче дéрево ‘товстянка (Crassulaceae)’ Гл., Ск.

меченóсец’ ‘сансев’єра трисмугаста (Sansevieria trifasciata)’ Вм.

мите́лиеки ‘оксаліс (Оxalis)’ Гд., Пд., Вл., Бм.

метéл’ік’і ‘квасениця звичайна (Oxalis acetosella L.)’ Кр.

мирт ‘мирт звичайний (Myrtus communis)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

мúшачий хвóстик ‘сансев’єра трисмугаста (Sansevieria trifasciata)’ Вл.

мúшач’і хвóстики ‘Мускарія (Muscaria)’ Вм.

м’ід’ани́ц’а ‘примула (Primula veris L.)’ Гд., Пд.

мóкрий Вáн’ка ‘бальзамін султаноподібний (Impatiens sultani)’ Бм.

мо́лоден’ ‘очиток (Sedum)’ Гд., Пд.

молоди́л’ник ‘очиток (Sedum)’ Гд., Др., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп.

молоча́й ‘пуансетія прекрасна (Euphorbia pulcherrima)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Кт.; ‘молочай трикутний (Euphorbia trigona)’ Бс.

монсте́ра ‘монстера делікатесна (Monstera deliciosa)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

мугúл’ник ‘катарантис рожевий (Catharanthus roseus G. Don)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Рж.

мужего́н ‘плющ звичайний (Hedera helix)’ Гд., Івч., Пд., Рм., Бв.

мужен’óк ‘плющ звичайний (Hedera helix)’ Бм.

недото́рка ‘бальзамін султаноподібний (Impatiens sultani)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

н’ев’éста ‘оксаліс (Оxalis)’ БВ.

н’ев’éстина фатá ‘хлорофітум чубатий (Chlorophytum comosum)’ Кт.

олеиа́ндр ‘олеандр звичайний (Nerium oleander)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

олéн’ачий р’іг ‘платицеріум (Platycerium)’ Гл.

олéн’ач’і рóги ‘платицеріум (Platycerium)’ Бс.

орх’ідéйа ‘орхідея (Orchis L.)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

ос’íн’е дéрево ‘кротон (Campanula)’ Вм.

осóт-травá ‘хлорофітум чубатий (Chlorophytum comosum)’ БВ.

павúне óко ‘маранта (Maranta)’ Вм.

павучо́к ‘ломикамінь плетеносний (Saxifraga sarmentosa)’ Бл., Гд., Івн., Івч., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.; ‘хлорофітум чубатий (Chlorophytum comosum)’ Бм.

па́л’ма ‘хамедорея витончена (Chamaedorea elegans Mart)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Рт.; ‘драцена (Dracaena)’ Кп.; ‘пальма фінікова (Phoenix dactylifera L.)’ Бр.; ‘ноліна відігнута (Nolina kecurvata)’ Мр.

пáл’мочка ‘циперус (Cyperus)’ Бс.

пан’áнка ‘азалія (Rhododendron L.)’ Цр.

па́порот’ ‘нефролепіс (Nephrolepis)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Бс., Рд., Кч., Рж., Вл., Кт.; ‘адіантум (Adiantum L.)’ Бс.

па́порот’ к’імнáтна ‘нефролепіс (Nephrolepis)’ Гл.

парасóл’ки ‘оксаліс (Оxalis)’ Вл.

парашýт ‘фізаліс (Physalis alkekenqi L.)’ Нв.

пе́рвеинец’ ‘примула (Primula veris L.)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс.

первоц’в’íт ‘примула (Primula veris L.)’ Гш., Кл.

петрýшка ‘адіантум (Adiantum L.)’ Вл.

п’íвн’ач’і грéбен’і ‘очиток (Sedum)’ Вм.

п’íвники ‘цикламен перський (Сyclamen persicum)’ Мр.

пла́кса ‘монстера делікатесна (Monstera deliciosa)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс.

плакýн ‘калла (Calla)’ Кр.

пл’а́шкове де́реиво ‘пахіра водяна (Pachira aquatica)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

плетухá кампсис великоквітковий (Campsis grandiflora)‘ Гш.

плетýчка ‘плющ звичайний (Hedera helix)’ Вл.

плет’ушóк кампсис великоквітковий (Campsis grandiflora)’ Гш.; ‘фабрітіс (Ipomoea L.)’ Гш.

пл’ушч ‘плющ звичайний (Hedera helix)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Пг.; ‘традесканція білоквіткова (Tradescantia albiflora)’ Лц.

погóдник ‘кала (Сalla)’ Гл.

приму́ла ‘примула (Primula veris L.)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Пг.

примýлка ‘примула (Primula veris L.)’ Бр., Гш.

р’áпчик ‘колеус блюма (Coleus blumei)’ Бм.

рúбйачий хв’іст ‘каріота м’яка (Caryota mitis)’ Ск., Гл.

р’іздв’áна з’íрка ‘зигокактус гібридний (Zygocactus truncates)’ Ск.; ‘пуан­сетія прекрасна (Euphorbia pulcherrima)’ Кп., Бс., Бм.

р’іздв’а́н:ик ‘пуансетія прекрасна (Euphorbia pulcherrima)’ Гд., Др., Івн., Кв., Мл., Рм., Тп., Тс., Улн., Ск.; ‘шлюмбергера (Schlumbergera)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Вл.; ‘зигокактус гібридний (Zygocactus truncates)’ Бр, Рд., Лц., Мр., Вм.

рожд’éствен’ік ‘зигокактус гібридний (Zygocactus truncates)’ Кр.

рожд’éств’ен’:ік ‘шлюмбергера (Schlumbergera)’ Рж.

р́оза ‘троянда ( Rosa L)’ Бл., Гд., Івн., Івч., Пд., Рм., Тп., Улн.; ‘гібіскус китайський (Hibiscus rosa-sinensis)’ Кп., Зл., Бс.

роза́н ‘гібіскус китайський (Hibiscus rosa-sinensis)’ Гд., Др., Івн., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

ро́зова л’íл’ійа ‘крін мурі (Crinum moorei)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

розрúв-травá ‘бальзамін султаноподібний (Impatiens sultani)’ Бм.

росли́на-паву́к ‘хлорофітум чубатий (Chlorophytum comosum)’ Бл., Гд., Пд., Рм.

рослина-флам’íнго ‘монстера делікатесна (Monstera deliciosa)’ Бм.

рум’ани́ло ‘очиток (Sedum)’ Гд.

сабýр ‘алоє деревоподібне (Aloe arborescens)’ Бм.

свин’а́чий хл’іб ‘цикламен перський (Сyclamen persicum)’ Гд.

семицв’éт’ік ‘бальзамін султаноподібний (Impatiens sultani)’ Вл.

серéшки ‘фуксія (Fuchsia hubrid Woss)’ Мр.

с’імéйне шчáс’т’а ‘хлорофітум чубатий (Chlorophytum comosum)’ Бм.

сл’óзи вдовú ‘спатіфиллум (Spathiphyllum)’ Бм.

слон’а́ча нога́ ‘ноліна відігнута (Nolina kecurvata)’ Гд., Рм.

слон’а́че вýхо ‘бегонія королівська (Begonia rex)’ Гд.

спа́ржа ‘аспарагус перистий (Asparagus plumosus)’ Бл., Гд., Івн., Івч., Пд., Рм., Тп., Тс., Кч., Кж., Нв.; ‘монстера делікатесна (Monstera deliciosa)’ Бм.

стол’éтн’ік ‘алое (Aloe)’ БВ.

стол’íтник ‘алое деревоподібне (Aloe arborescens)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Лц., Бм., Кл.; ‘агава (Agave)’ Бл., Гд., Івн., Рм., Тс.

стор’íчник ‘алоє деревоподібне (Aloe arborescens)’ Бл., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

стр’іловúдник ‘ехмея (Aechmea)’ Кч.

танц’ýйуч’і к’в’íти ‘фуксія (Fuchsia hubrid Woss)’ Бм.

те́шчин йази́к ‘сансев’єра трисмугаста (Sansevieria trifasciata)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Бр., Кч., Кж., Рж., Пг., Гш., Зл., Мр., Бс.

товст’а́нка ‘товстянка (Crassulaceae)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

т’óшчин йази́к ‘сансев’єра трисмугаста (Sansevieria trifasciata)’ Кж., Гл., Кп.

трав’íчка ‘традесканція білоквіткова (Tradescantia albiflora)’ Кр.

традискáнц’ійа ‘традесканція білоквіткова (Tradescantia albiflora)’ Кч.

тройа́нда ‘троянда ( Rosa L)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

фанáрики ‘фізаліс (Physalis alkekenqi L.)’ БВ.

фата́ нареиче́нойі ‘хлорофітум чубатий (Chlorophytum comosum)’ Бл., Гд., Івн., Івч., Пд., Рм., Тп., Тс., Кп., Зл., Бм.

ф’іа́лка ‘фіалка (Viola L.)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.; ‘сенполія (Saintpaulia)’ Бс.

ф’іа́лка ал’п’íйс’ка ‘цикламен перський (Сyclamen persicum)’ Гд., Пд., Рм.

ф’íгус ‘фікус (Ficcus)’ Рд.

ф’íґус ‘фікус (Ficcus)’ Лц.

ф’íкус ‘фікус (Ficcus)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Бр., Гл., Рв.

ф’íн’ік ‘пальма фінікова (Phoenix dactylifera L.)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

ф’íн’ікова па́л’ма ‘пальма фінікова (Phoenix dactylifera L.)’ Гд., Др., Івн., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс..

хаво́рт’ійа ‘хавортія (Haworthia)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

хамелеóн ‘бальзамін султаноподібний (Impatiens sultani)’ Вл.

хедéра ‘плющ звичайний (Hedera helix)’ Кп., Зл.

хл’íбне дéрево ‘пахіра водяна (Pachira aquatica)’ Бм.

холодóк ‘аспарагус перистий (Asparagus plumosus)’ Бр., Кп., Бс., Зл., Вм.

холодóчок ‘аспарагус перистий (Asparagus plumosus)’ Рд.

цибýл’а ‘гіппеаструм (Hippeastrum)’ Вл.

цикламе́н ‘цикламен перський (Сyclamen persicum)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн.

цукéрочок ‘фуксія (Fuchsia hubrid Woss)’ Рд.

червóна кáла ‘антуріум (Anthurium)’ Ск.

чолов’íче шчáс’т’а ‘антуріум (Anthurium)’ Вм.

шпара́гус ‘аспарагус перистий (Asparagus plumosus)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Кт.

шпарéгус ‘аспарагус перистий (Asparagus plumosus)’ Гл.

шчу́ка ‘сансев’єра трисмугаста (Sansevieria trifasciata)’ Бр, Рд., Бм.

шчур ‘сансев’єра трисмугаста (Sansevieria trifasciata)’ Бм.

шчу́чий хв’іст ‘сансев’єра трисмугаста (Sansevieria trifasciata)’ Бл., Гд., Др., Івн., Івч., Кв., Мл., Пд., Рм., Тп., Тс., Улн., Бл.Др., Бл.Івн., Бр, Рд., Рж., Ск., Кп.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. У науко­вий обіг уведено новий лексичний матеріал, який може бути викорис­таний для лексикологічних досліджень, Лексичного атласу україн­ської мови, Словника українських говорів, при підготовці Нового великого словника української народної номенклатури рослин, Атласу поліської народної медицини, узагальнюючих праць із української діалектології. Продовження...