Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, аналітичні синтаксичні морфеми-зв’язки у граматичній структурі української мови слугують спеціалізованими засобами вираження відіменникової дієслівної синтаксичної транспозиції, оскільки вони цілком позбавлені семантики і є лише маркерами граматичних кате­горій дієслова. Аналітичні синтаксичні морфеми-напівзв’язки як складники відіменникових дієслівних аналітичних синтаксичних транспозитів, що одночасно є носіями певних відтінків лексичного значення і граматичними маркерами, закріплені в граматичній струк­турі української мови в ролі неспеціалізованих засобів дієслівної синтаксичної транспозиції. Від тих і тих необхідно відрізняти діє­слівні зв’язкові компоненти, яким не властиве регулярне викорис­тання з граматичною або семантико-граматичною функцією. Останні лише у відповідному семантичному контексті зазнають уподібнення до певних аналітичних синтаксичних морфем-зв’язок або морфем-напівзв’язок. Крім проаналізованих аналітичних засобів відіменни­кової дієслівної транспозиції, потребують докладнішого аналізу на конкретному матеріалі сучасної української мови спеціалізовані та неспеціалізовані аналітичні засоби інших різновидів дієслівної транс­позиції, що стануть об’єктом наших наступних студій.

Література

 1. Виноградов В. В. Русский язык: грамматическое учение о слове / В. В. Вино­градов. – М. : Высш. шк., 1986. – 640 с.
 2. Вихованець І. Р. Головні члени речення / І. Р. Вихованець // Сучасна україн­ська літературна мова. Синтаксис / [за заг. ред. І. К. Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1972. – С. 149–179.
 3. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Ви­хованець. – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.
 4. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1992. – 222 с.
 5. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1993. – 368 с.
 6. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови / Іван Вихованець, Катерина Городенська ; [за ред. Івана Вихованця]. – К. : Унів. вид-во «Пуль­сари», 2004. – 400 с.
 7. Вінтонів М. О. Типологія форм присудка в сучасній українській мові : авто­реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / М. О. Вінто­нів. – Дніпропетровськ, 1997. – 23 с.
 8. Ворона Н. Л. Складений присудок з нульовою зв’язкою / Н. Л. Ворона // Українська мова і література в школі. – 1969. – № 3. – С. 20–26.
 9. Городенська К. Г. Явища синтаксичної деривації / К. Г. Городенська // Вихованець І. Р. Семантико-синтаксична структура речення / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 152–212.
 10.  Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис : [моно­графія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с.
 11.  Ковбаса Н. Л. Составное сказуемое в украинском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Украинский язык» / Н. Л. Ковбаса. – Киев, 1970. – 25 с.
 12.  Косенко К. Г. Предикатна основа та семантико-граматична диференціація дієслівних зв’язок в українській мові : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Косенко Катерина Олександрівна. – К., 2009. – 192 с.
 13.  Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови / О. Курило. – Вид. 3-тє. – К. : Книгоспілка, 1925. – 250 с.
 14.  Курс сучасної української літературної мови. Т. ІІ. Синтаксис / [за ред. Л. А. Булаховського]. – К. : Рад. шк., 1951. – 408 с.
 15.  Мельник І. А. Аналітичні та синтетичні засоби дієслівної транспозиції / І. А. Мельник // Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. / [редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – Вип. 2. – С. 184–198.
 16.  Огієнко І. Складня української мови. Ч. ІІ. Головні і пояснювальні члени речення / І. Огієнко. – Жовква : Друкарня ОО. Василіян, 1938. – 240 с.
 17.  Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении / А. М. Пеш­ковский. – [7-е изд.]. – М. : Учпедгиз, 1956. – 512 с.
 18.  Пискун А. О. Типы составного и сложного сказуемого в современном укра­инском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Украинский язык» / Пискун А. О. – Львов, 1972. – 20 с.
 19.  Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. В 4 т. / А. А. Потебня. – М. : Учпедгиз, 1958. – Т. 1–2. – 536 с.
 20.  Синявський О. Норми української літературної мови / О. Синявський. – [Б. м.] : Література й мистецтво, 1930. – 367 c.
 21.  Смеречинський С. Куди йде українська мова? До питання про предикатив­ний номінатив та «предикативний» інструменталь в українській мові / Сер­гій Смеречинський // Записки ВУАН. − 1928. – Т. ХІХ. – С. 180–203.
 22.  Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / [за заг. ред. І. К. Біло­діда]. – К. : Наук. думка, 1972. – 516 с.
 23.  Тимченко Є. Вокатив і інструменталь в українській мові (з української складні) / Є. Тимченко. – К. : З друкарні УАН, 1926. – 118 с.
 24.  Щерба Л. В. О частях речи в русском языке / Л. В. Щерба // Избранные работы по русскому языку. – М. : Учпедгиз, 1957. – С. 63–84.

References

 1. Vynogradov V. V. Russkii yazyk: grammaticheskoie ucheniie o slove / V. V. Vy­nogradov. – M : Vyssh. shk., 1986. – 640 s.
 2. Vykhovanets I. R. Holovni chleny rechennia / I. R. Vykhovanets // Suchasna ukra­inska literaturna mova. Syntaksys / [za zah. red. I. K. Bilodida]. – K. : Nauk. dumka, 1972. – S. 149–179.
 3. Vykhovanets I. R. Chastyny movy v semantyko-hramatychnomu aspekti / I. R. Vy­khovanets. – K. : Nauk. dumka, 1988. – 256 s.
 4. Vykhovanets I. R. Narysy z funktsionalnoho syntaksysu ukrainskoi movy / I. R. Vy­khovanets. – K. : Nauk. dumka, 1992. – 222 s.
 5. Vykhovanets I. R. Hramatyka ukrainskoi movy. Syntaksys / I. R. Vykhovanets. – K. : Nauk. dumka, 1993. – 368 s.
 6. Vykhovanets I. Teoretychna morfolohiia ukrainskoi movy / Ivan Vykhovanets, Kateryna Horodenska / [za red. Ivana Vykhovantsia]. – K. : Univ. vyd-vo «Pul­sary», 2004. – 400 s.
 7. Vintoniv M. O. Typolohiia form prysudka v suchasnii ukrainskii movi : avtoref. dys. na zdobuttia  nauk. stupenia kand. filol. nauk : spets. 10.02.01 «Ukrainska mova» / M. O. Vintoniv. – Dnipropetrovsk, 1997. – 23 s.
 8. Vorona N. L. Skladenyi prysudok z nulovoiu zviazkoiu / N. L. Vorona // Ukrain­ska mova i literatura v shkoli. – 1969. – № 3. – S. 20–26.
 9. Horodenska K. H. Yavyshcha syntaksychnoi deryvatsii / K. H. Horodenska // Vy­khovanets I. R. Semantyko-syntaksychna struktura rechennia / I. R. Vykhovanets, K. H. Horodenska, V. M. Rusanivskyi. – K. : Nauk. dumka, 1983. – S. 152–212.
 10.  Zahnitko A. P. Teoretychna hramatyka ukrainskoi movy. Syntaksys : [mono­hrafiia] / A. P. Zahnitko. – Donetsk : DonNU, 2001. – 662 s.
 11.  Kovbasa N. L. Sostavnoie skazuemoie v ukrainskom yazyke : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk : spets. 10.02.02 «Ukrainskii yazyk» / Kovbasa N. L. – K., 1970. – 25 s.
 12.  Kosenko K. H. Predykatna osnova ta semantyko-hramatychna dyferentsiatsiia diieslivnykh zviazok v ukrainskii movi : dys. … kand. filol. nauk : spets. 10.02.02 «Ukrainska mova» / Kosenko Kateryna Oleksandrivna. – K., 2009. – 192 s.
 13.  Kurylo O. Uvahy do suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy / O. Kurylo. – Vyd. 3-tie. – K. : Knyhospilka, 1925. – 250 s.
 14.  Kurs suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. T. II. Syntaksys / [za red. L. A. Bu­lakhovskoho]. – K. : Rad. shk., 1951. – 408 s.
 15.  Melnyk I. A. Analitychni ta syntetychni zasoby diieslivnoi transpozytsii / I. A. Melnyk // Typolohiia ta funktsii movnykh odynyts : nauk. zhurn. / [redkol. : N. M. Kostusiak (hol. red.) ta in.]. – Lutsk : Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 2014. – Vyp. 2. – S. 184–198.
 16.  Ohiienko I. Skladnia ukrainskoi movy. Ch. II. Holovni i poiasniuvalni chleny rechennia / I. Ohiienko. – Zhovkva : Drukarnia OO. Vasyliian, 1938. – 240 s.
 17.  Peshkovskii A.M. Russkii sintaksys v nauchnom osveshchenii / A. M. Pesh­kovskii. – [7-e izd.]. – M. : Uchpedgiz, 1956. – 512 s.
 18.  Piskun A. O. Tipy sostavnogo i slozhnogo skazuiemogo v sovremennom ukrain­skom literaturnom yazyke : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk : spets. 10.02.02 «Ukrainskii yazyk» / Piskun A. O. – Lvov, 1972. – 20 s.
 19.  Potebnia A. A. Iz zapisok po russkoi grammatike. V 4 t. T. 1–2 / A. A. Potebnia. – M. : Uchpedgiz, 1958. – 536 s.
 20.  Syniavskyi O. Normy ukrainskoi literaturnoi movy / O. Syniavskyi. – [B. m.] : Literatura y mystetstvo, [1930]. – 367 c.
 21.  Smerechynskyi S. Kudy ide ukrainska mova? Do pytannia pro predykatyvnyi nominatyv ta «predykatyvnyi» instrumental v ukrainskii movi / Serhii Smerechyn­skyi // Zapysky VUAN, 1928. – T. XIX. – S. 180–203.
 22.  Suchasna ukrainska literaturna mova. Syntaksys / [za zah. red. I. K. Bilodida]. – K. : Nauk. dumka, 1972. – 516 s.
 23.  Tymchenko Ye. Vokatyv i instrumental v ukrainskii movi (z ukrainskoi skladni) / Ye. Tymchenko. – K. : Z drukarni UAN, 1926. – 118 s.
 24.  Shcherba L. V. O chastiakh rechi v russkom yazyke / L. V. Shcherba // Yzbran­nye raboty po russkomu yazyku. – M. : Uchpedgiz, 1957. – S. 63–84.

Мельник Ирина. Связочные компоненты – составляющие отсубстан­тивной глагольной аналитической синтаксической транспозиции. В студии системно изучены специализированные и неспециализированные аналитичес­кие средства выражения отсубстантивной глагольной аналитической синтакси­ческой транспозиции. Выяснена их роль в транспонировании существительных в глагольную формально-синтаксическую позицию сказуемого. Акцентировано внимание на особенностях их сочетания с отсубстантивными глагольными син­таксическими транспозитами. Доказано влияние семантики связочных компо­нентов на выбор определенной падежной и предложно-падежной формы имени существительного. Проанализированы аналитические средства отсубстантив­ной глагольной аналитической синтаксической транспозиции в соответствии с возможностью/невозможностью их сочетания с другими разновидностями глагольных синтаксических транспозитов. Определено влияние аналитических синтаксических морфем-связок и морфем-полусвязок на средства морфологи­ческой маркировки подлежащего в двусоставном предложении.

Ключевые слова: имя, существительное, глагол, аналитическая синтакси­ческая морфема-связка, морфема-полусвязка, транспозиция, отсубстантивная глагольная аналитическая синтаксическая транспозиция, транспозит.

Melnyk Iryna. Linking Elements – the Components of Nominal Verbal Analytical Syntactic Transposition. The article deals with the systemic studying of specialized and non-specialized analytical means of expression of nominal verbal analytical syntactic transposition. Their role in transposition of nouns in verbal formal-syntactic predicate’s position is characterized. The attention is focused on the peculiarities of their combination with the nominal verbal analytical transposyts. The influence of semantics connected components at the choice of certain case or prepo­sitional-case noun form has been proved. The analytical means of nominal verbal syntactic transposition according to the possibility/impossibility of their combination with other types of verbal syntactic transpozyts are analyzed. The influence of analytical syntactic link-morphemes and semi-link morphemes on the means of morphological subject’s labeling in two-parts sentence is determined.

Key words: noun, verb, analytical syntactic link-morpheme, semi-link mor­pheme, transposition, nominal verbal analytical syntactic transposition, transposyts.