Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, прикмет­никам вищого та найвищого ступенів порівняння притаманна цілісна похідність, яка охоплює лексико-семантичні, морфологічні, синтаксичні та словотвірні параметри. Акцентування на транспо­зи­ційно-модифікаційному потенціалі компаративних і суперлативних форм дає змогу розглянути їх із нових методологічних позицій, об­ґрунтованіше схарактеризувати механізм творення ступеньованих лексем, зокрема й тих, що нещодавно поповнили корпус сучасної української мови.

Література

1.     Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : Академ. граматика української мови / І. Вихованець, К. Городенська ; [за ред. чл.-кор. НАН України Івана Вихованця]. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 398, [2] с.

2.     Карпіловська Є. Поповнення ресурсів сучасної української номінації: своє – засвоєне – засвоюване в часовій перспективі / Євгенія Карпіловська // Нау­ко­вий вісник Херсонського державного університету. Серія : «Лінгвістика». – 2009. – Вип. 10. – С. 29–33.

3.     Карпіловська Є. Зміни в структурі сучасної української мови та можливості їх моделювання / Є. А. Карпіловська // Українська мова : Науково­-теоре­тич­ний журнал. ­ – 2011. ­ – № 2. ­ – С. 3–18.

4.     Костусяк Н. М. Категорія ступенів порівняння прикметників і прислівників : [монографія] / Н. М. Костусяк. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. – 179 с.

5.     Костусяк Н. М. Модальна парадигма речень із предикатами якості у сучасній українській літературній мові / Н. М. Костусяк // Тенденції розвитку україн­ської лексики та граматики / [за ред. Ірини Кононенко, Ірени Митнік, Світ­ла­ни Романюк]. – Варшава – Івано-Франківськ : Sowa Sp. z.o.o, 2015. – Ч. ІІ. – С. 420–437.

6.     Межов О. Г. Предикати якості в семантико-синтаксичній структурі простого речення / О. Г. Межов // Ученые записки Таврического национального уни­верси­тета им. В. И. Вернадского. Филология. Соци­аль­ные коммуникации. – Симфе­ро­поль : Таврич. нац. ун‑т им. В. И. Вернадского, 2011. – Т. 24 (63),  № 4,  ч. 2. –  С. 56–60.

7.     Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : [мо­но­графія] / О. Г. Межов. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 464 с.

8.     Степаненко М. Українська мова і суспільно-політичні трансформації сьо­го­дення / Микола Степаненко. – Українська мова : Науково­-теоретичний жур­нал. – 2015. – № 2. – С. 3–23.

9.     Стишов О. А. Глобалізаційні вияви в словотворенні української і російської мов кінця ХХ – початку ХХІ ст. / О. А. Стишов // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Філологія. – Вип. XV–XVIII. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – 204–208 с.

10.            Словник української мови : в 11 т. – К. : Наук. думка, 1970–1980.

References

1.     Vykhovanets I. Teoretychna morfolohiia ukrainskoyi movy : Akadem. hramatyka ukrain­skoi movy / I. Vykhovanets, K. Horodenska ; [za red. chl.-kor. NAN Ukrainy Ivana Vykhovantsia]. – K. : Univ. vyd-vo «Pulsary», 2004. – 398, [2] s.

2.     Karpilovska Ye. Popovnennia resursiv suchasnoi ukrainskoi nominatsii: svoie – zasvoiene – zasvoiuvane v chasovii perspektyvi / Yevheniia Karpilovska // Nau­kovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : «Linhvistyka». – 2009. – Vyp. 10. – S. 29–33.

3.     Karpilovska Ye. Zminy v strukturi suchasnoi ukrainskoi movy ta mozhlyvosti yikh modeliuvannia / Ye. A. Karpilovska // Ukrainska mova : Naukovo-teo­re­tych­nyi zhurnal. – 2011. – № 2. – S. 3–18.

4.     Kostusiak N. M. Katehoriia stupeniv porivniannia prykmetnykiv i pryslivnykiv : [monohrafiia] / N. M. Kostusiak. – Lutsk : RVV «Vezha» Volyn. derzh. un-tu im. Lesi Ukrainky, 2002. – 179 s.

5.     Kostusiak N. M. Modalna paradyhma rechen iz predykatamy yakosti u suchasnii ukrainskii literaturnii movi / N. M. Kostusiak // Tendentsii rozvytku ukrainskoi leksyky ta hramatyky / [za red. Iryny Kononenko, Ireny Mytnik, Svitlany Ro­ma­niuk]. – Varshava – Ivano-Frankivsk : Sowa Sp. z.o.o, 2015. – Ch. II. – S. 420–437.

6.     Mezhov O. H. Predykaty yakosti v semantyko-syntaksychnii strukturi prostoho re­chennia / O. H. Mezhov // Uchienye zapiski Tavrichieskogo natsionalnogo univiersitieta im. V. I. Viernadskogo. Fylologiia. Sotsyalnyie kommunikatsii. – Symferopol : Tavrich. nats. un‑t im. V. I. Vernadskoho, 2011. – T. 24 (63),  № 4,  ch. 2. –  S. 56–60.

7.     Mezhov O. H. Typolohiia minimalnykh semantyko-syntaksychnykh odynyts : [monohrafiia] / O. H. Mezhov. – Lutsk : Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 2012. – 464 s.

8.     Stepanenko M. Ukrainska mova i suspilno-politychni transformatsii sohodennia / Mykola Stepanenko. – Ukrainska mova : Naukovo-teoretychnyi zhurnal. – 2015. – № 2. – S. 3–23.

9.     Styshov O. A. Hlobalizatsiini vyiavy v slovotvorenni ukrainskoi i rosiiskoi mov kintsia XX – pochatku XXI st. / O. A. Styshov // Visnyk Prykarpatskoho natsio­nalnoho universytetu im. V. Stefanyka. Filolohiia. – Vyp. XV–XVIII. – Ivano-Frankivsk : Vydavnycho-dyzainerskyi viddil TsIT, 2007. – 204–208 s.

10.            Slovnyk ukrainskoi movy : v 11 t. – K. : Nauk. dumka, 1970–1980.

Костусяк Наталия. Современные компаративные и суперлативные формы прилагательных в контексте нормативности. В статье подробно ха­рактеризуются и рассматриваются в связи с понятием языковой нормативности формы степеней сравнения прилагательных, функционирующих в СМИ и ху­дожественных текстах начала ХХІ в. Определяется семантико-синтаксическая и формально-синтаксическая специфика компаративов и суперлатививов, указы­вается на их отношение к явлению внешней транспозиции, в частности морфо­логической (категориально) не завершенной разновидности вербализации и по­вышающейся актантной деривации. Акцентировано на совокупности сопут­ствующих морфологических изменений, свидетельствующих о появлении гла­гольных категорий в сравнительной и превосходной степенях сравнения при­ла­гательных. Проанализировано семантическое разветвление прилагательных, служащих основой образования компаративных и суперлативных неоде­ри­ва­тов; описаны словообразовательные признаки рассматриваемых форм. Выделе­ны компаративные и суперлативные лексемы, функционирование которых не соответствует современным украинским нормативным требованиям.

Ключевые слова: имя прилагательное, степени сравнения, компаратив, суперлатив, валентность, предикат, субъект, объект.

Kostusyak Nataliіa. Modern comparative and superlative forms of adjectives in the normative context. The article characterizes the degrees of comparison of adjectives, which were mentioned in the fiction texts in the XXI century. It also determines the semantic-syntactical and formal-syntactical peculiarity of comparative and superlative forms of adjectives, it specifies in their relation to the phenomena of the parts of the speech transposition, particularly to the morphologically (categorically) unfinished kind of the adjectival verbalization and increasing derivation. It emphasizes the set of accompanying morphological changes that indicate the appearance of the verbal categories in the degree lexemes. It also analyzes the semantic branching of adjectives which are the foundation of the formation of higher derivatives and superlatives; the article describes the world building indications of the observed forms. It differentiates comparative and superlative lexemes the use of which does not meet modern Ukrainian regulatory requirements. 

Key words: adjective degrees of comparison, comparative, superlative, valence, predicate, subject, object.

 


© Костусяк Н., 2016