Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, як показав аналіз фактичного матеріалу, у лексиконі українських фут­больних фанатів обсценна лексика є доволі обмеженою, зафіксовано кілька нецензурних лексем у корпусі фанатських текстів, вживання яких мають безпосередній стосунок до сфери соціальної активності футбольних фанів. Функціонують синоніми-евфемізми до обсценних слів із фанатського мовлення (але це вже тема подальших студій соціолекту українських футбольних фанатів). Цікавим є приклад по­ширення висловлення із фанатського соціолекту серед широкого загалу суспільства, й не тільки українського. Знана «Пісня про Пу­ті­на» вийшла поза межі фанатської спільноти, ставши інтернет-мемом та засобом пропагандистської війни українців проти російської агресії.

Література

 1. Балла М. І. Новий англо-український словник / М. І. Балла. – К. : Чумацький Шлях, 2004. – 668 с.
 2. Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Редкол.: О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. – К. : Наукова думка. – Т. 1–6. – 1982–2012.
 3. Mały słownik terminόw z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej / Aldona Skudrzykowa. –Warszawa : Spόłka Wydawniczo-Księgarska, 2000. – 170 s.
 4. Процик І. «Ми не вороги – ми українці». Українські футбольні ультрас під час Революції гідності / Ірина Процик // Типологія та функції мовних оди­ниць : наук. журн. / [редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014. – № 2. – С. 234 – 248.
 5. Процик І. Мовна економія в соціолекті українських футбольних фанатів / Ірина Процик // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : [зб. наук. праць]. – Вип. 28. – К. : Освіта України, 2015. – С. 119–129.
 6. Словарь української мови / Упоряд. з додатком власного матеріалу Борис Грінченко: В IV тт. – К. : Наукова думка. – Т. І–IV. – 1996–1997.
 7. Ставицька Л. Арґо, жарґон, сленґ / Леся Ставицька. – К. : Критика, 2005. – 464 c.
 8. Ставицька Л. Короткий словник жаргонної лексикиукраїнської мови / Леся Ставицька. – К. : Критика, 2003. – 336 c.
 9. Ставицька Л. Обсценний та еротичний простір української мови / Леся Ста­вицька // Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. – К. : Критика, 2008. – С. 11–70.
 10.  Ставицька Л. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників / Леся Ставицька. – К. : Критика, 2008. – 456 c.
 11.  Вікісловник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wiktionary.org/wiki [12.03.2015].
 12.  Інтерв’ю зі супортерами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ultras.com.ua [21.09.2014].
 13.  Путін – ху@ло! [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/ wiki/ [25.04.2015].

References

 1. Balla M. I. Novyi anhlo-ukrainskyi slovnyk / M. I. Balla. – K. : Chumatskyi Shliakh, 2004. – 668 s.
 2. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy: U 7 t. / Redkol.: O. S. Melnychuk (holov. red.) ta in. – K. : Naukova dumka. – T. 1–6. – 1982–2012.
 3. Mały słownik terminόw z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej / Aldona Skudrzykowa. –Warszawa : Spόłka Wydawniczo-Księgarska, 2000. – 170 s.
 4. Protsyk I. «My ne vorohy – my ukraintsi». Ukrainski futbolni ultras pid chas Revoliutsii hidnosti / Iryna Protsyk // Typolohiia ta funktsii movnykh odynyts : nauk. zhurn. / [redkol. : N. M. Kostusiak (hol. red.) ta in.]. – Lutsk : Skhid­noiev­ropeiskyi natsionalnyi universytet im. Lesi Ukrainky, 2014. – № 2. – S. 234 – 248.
 5. Protsyk I. Movna ekonomiia v sotsiolekti ukrainskykh futbolnykh fanativ / Iryna Protsyk // Komparatyvni doslidzhennia slovianskykh mov i literatur : Pamiati akademika Leonida Bulakhovskoho : [zb. nauk. prats]. – Vyp. 28. – K. : Osvita Ukrainy, 2015. – S. 119–129.
 6. Slovar ukrainskoi movy / Uporiad. z dodatkom vlasnoho materialu Borys Hrin­chenko: V IV tt. – K. : Naukova dumka. – T. I–IV. – 1996–1997.
 7. Stavytska L. Argo, zhargon, sleng / Lesia Stavytska. – K. : Krytyka, 2005. – 464 s.
 8. Stavytska L. Korotkyi slovnyk zharhonnoi leksykyukrainskoi movy / Lesia Stavytska. – K. : Krytyka, 2003. – 336 s.
 9. Stavytska L. Obstsennyi ta erotychnyi prostir ukrainskoi movy / Lesia Stavytska // Ukrainska mova bez tabu. Slovnyk netsenzurnoi leksyky ta yii vidpovidnykiv. – K. : Krytyka, 2008. – S. 11–70.
 10.  Stavytska L. Ukrainska mova bez tabu. Slovnyk netsenzurnoi leksyky ta yii vidpovidnykiv / Lesia Stavytska. – K. : Krytyka, 2008. – 456 s.
 11.  Vikislovnyk [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://uk.wiktionary.org/wiki [12.03.2015].
 12.  Interviu zi suporteramy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.ultras.com.ua [21.09.2014].
 13.  Putin – khuilo! [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://uk.wikipedia.org/ wiki/ [25.04.2015].

 

Ирина Процик. Обсценная лексика в социолекте украинских футболь­ных фанатов. В статье рассмотрена ненормативная лексика, зафиксированная в речи украинских футбольных фанатов, а именно проанализирована коли­чественно небольшая группа обсценных слов, функционирующих в фанатском дискурсе, выяснено происхождение этих лексем, а также особенности семан­тики, которую они приобретают в фанатских контекстах. Внимание сосре­доточено на анализе одного из текстов фанатского фольклора, трансформированного в речи украинских футбольных ультрас после нацио­нальной Революции достоинства и начала российской оккупации Крыма весной 2014 года, который получил политическое звучание и стал лозунгом-инвек­тивой, а затем распространился среди широких масс украинцев под эвфе­мисти­ческими названиями «Песня о Путине», «Народный хит о Путине». Предло­же­на лингвистическая и культурологическая оценка обсценной инновации из со­циолекта украинских футбольных ультрас, с помощью которой украинское общество выражает свое отношение к президенту страны-агрессора. В статье приведен пример того, как текст из фольклора украинских футбольных ультрас вошел в коммуникативную практику широкой общественности не только в Украине, но и в мире, став интернет-мемом – единицей культурной информа­ции, и включен в словарные реестры нескольких лексикографических изданий.

Ключевые слова: социолект украинских футбольных фанатов, фанатский фольклор, обсценная лексика, обсценизмы, «Песня о Путине».

Iryna Protsyk. Obscene vocabulary in the social dialect of Ukrainian football fans. In this article obscene words, which were recorded in the speech of Ukrainian football fans, have been examined. To be exact, a rather small group of obscene words, which function in fans’ discourse, have been analyzed. The origin of these lexemes has been found out, and also peculiarities of the semantics which are available in fans’ contexts have been considered. A great attention was paid to the analysis of one of the texts of fans’ folklore which has undergone some transformation in the speech of Ukrainian football ultras after the National Revolution of Dignity and at the beginning of Russian occupation in Crimea in spring 2014. This folklore has acquired a political meaning and has become a catchword-invective, it later spread on among a lot of Ukrainian speakers under euphemistic names «The song about Putin», «People’s hit about Putin». Linguistic and cultural assessment of obscene innovation in social dialect of Ukrainian football ultras has been offered. It has been explained that with the help of such obscene innovations Ukrainian society expresses its attitude towards the president of the aggressive country. In this survey there is an example of the fact how a text from the folklore of Ukrainian football ultras entered communicative practice of a great variety of people not only in Ukraine, but also all over the world, becoming an international meme or, in other words, a unit of cultural information and entered the lexical register of several lexico-graphical editions.

Key words: social dialect of Ukrainian football fans, fans’ folklore, obscene vocabulary, obscenity, «The song about Putin».

 


© Процик І., 2016