Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, за спо­собом вираження модально-часових значень присудки розпадаються на два основні типи – прості і непрості, останні своєю чергою репре­зентовані складеними  і  складними (подвійними). За морфологічним вираженням прості присудки бувають тільки дієслівними, складені – дієслівними, іменними, прислівниковими та інфінітивними, складні (подвійні) – дієслівно-іменними та дієслівними. Простий дієслівний присудок буває лексично вираженим і нульовим. Лексично вира­же­ний простий дієслівний присудок у сучасній українській мові реалі­зований у двох різновидах – власне-дієслівному і вигуково-дієслів­но­му. Складені присудки являють собою поєднання двох нерівноправ­них компонентів (основного та допоміжного), складні (подвійні) – двох повнозначних компонентів.

Література

 1. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [підручник] / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с. 
 2. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису укураїнської мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1992. – 224 с.
 3. Вихованець І. Р. Семантико-синтаксична структура речення / І. Р. Вихо­ванець, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К. : Наук. думка, 1983. – 219 с.  
 4. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови: Академ. грама­тика укр. мови / І. Вихованець, К. Городенська ; за ред. І. Вихованця. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.
 5. Годз О. В. Синтаксична структура прислівникових речень в українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. В. Годз. – К., 2013. – 18 с.
 6. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис : [мо­нографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с.
 7. Кавера Н. В. Семантична типологія предикатів стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. В. Кавера. – К., 2008. – 24 с.
 8. Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови : [навч. посіб.] / М. У. Каранська. – К. : НМК ВО, 1992. – 400 с.
 9. Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Синтаксис / Б. М. Кулик. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К. : Рад. шк., 1965. – 282 с.
 10. Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : [монографія] / О. Г. Межов. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 464 с. 
 11.  Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій : [монографія] / М. В. Мірченко. – [2-е вид., перероб.]. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун‑ту ім. Лесі Українки, 2004. – 393 с.
 12.  Пискун А. О. Типы составного и сложного сказуемого в современном украинском литературном языке : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 – языки народов СССР. – Львов, 1972. – 20 с.
 13.  Плющ М. Я. Граматика української мови в таблицях : [навч. посіб.] / М. Я. Плющ, Н. Я. Грипас. – К. : Вища шк., 2004. – 167 с. 
 14.  Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови : Проблемні питання : [навч. посіб.] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 670 с.
 15.  Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / [за заг. ред. І. К. Бі­ло­ді­да]. – К. : Наук. думка, 1972. – 516 с.
 16.  Українська мова : Енциклопедія  ∕ редкол. : В. М. Русанівський, О. О. Тара­ненко (співголови), М. П. Зяблюк та ін. – К. : «Укр. енцикл.», 2000. – 752 с.
 17.  Христіанінова Р. Подвійний присудок у сучасній українській мові / Раїса Христіанінова // Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. на по­шану член-кореспондента НАН України Івана Романовича Вихованця / [редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Україн­ки, 2015. – № 2 (4). – С. 237–249.
 18.  Шульжук К. Ф.  Синтаксис української мови : [підруч.] / К. Ф. Шульжук. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 408 с.

References

 1. Vykhovanets I. R. Hramatyka ukrainskoi movy. Syntaxys : [pidruchnyk] / I. R. Vykhovanets. – K. : Lybid, 1993. – 368 s.
 2. Vykhovanets I. R. Narysy z funktsionalnoho syntaxysu ukrainskoi movy : [monohrafiia] / I. R. Vykhovanets. – K. : Naukova dumka, 1992. – 224 s.
 3. Vykhovanets I. R. Semantyko-syntaksychna struktura rechennia / I. R. Vykho­vanets, K. H. Horodenska, V. M. Rusanivskyi. – K. : Nauk. dumka, 1983. –  219 s.   
 4. Vykhovanets I. Teoretychna morfolohiia ukrainskoi movy : Akademichna hramatyka ukrainskoi movy /  I. Vykhovanets, K. Horodenska ; za red. I. Vykho­vantsia. – K. : Univ. vyd-vo «Pulsary», 2004. – 400 s.
 5. Hodz O. V. Syntaksychna struktura pryslivnykovyh rechen v ukrainskii litera­turnii movi :  avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filol. nauk : spets. 10.02.01 «Ukrainska mova» / O. V. Hodz. – K., 2013. – 18 s.
 6. Zahnitko A. P. Teoretychna gramatyka ukrainskoi movy. Syntaxys : [mono­hrafiia] / A. P. Zahnitko. – Donetsk : DonNU, 2001. – 662 s.
 7. Kavera N. V. Semantychna typolohiia predykativ stanu : avtoref. dys. na zdo­buttia nauk. stupenia kand. filol. nauk : spets. 10.02.01 «Ukrainska mova» / N. V. Kavera. – K., 2008. – 24 s.
 8. Karanska M. U. Syntaxys suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy : [navch. posib.] / M. U. Karanska. – K. : NMK VO, 1992. – 400 s.
 9. Kulyk B. M. Kurs suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. Syntaxys / B  M. Ku­lyk. – [2-е vyd., pererob. i dop.]. – K. : Rad. shk., 1965. – 282 s.
 10.  Mezhov O. H. Typolohiia minimalnyh semantyko-syntaksychnyh odynyts : [monografiia] / O. H. Mezhov. – Lutsk : Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 2012. – 464 s. 
 11.  Mirchenko M. V.  Struktura syntaksychnyh katehorii : [monografiia] / M. V. Mirchenko. – [2-е vyd., pererob.]. – Lutsk : RVV «Vezha» Volyn. derzh. un-tu im. Lesi Ukrainky, 2004. – 393 s.
 12.  Piskun A. O. Tipy sostavnogo i slozhnogo skazuiemogo v sovriemiennom ukrainskom litieraturnom yazyke :  avtorief. diss. na soiskaniie uch. stiepieni kand. filol. nauk : spiets. 10.02.02 – yazyki narodov SSSR. – Lvov, 1972. – 20 s.
 13. Pliushch M. Ya. Hramatyka ukrainskoi movy v tablytsiah : [navch. posib.] / M. Y. Pliushch, N. Ya. Hrypas. – K. : Vyshcha shk., 2004. – 167 s. 
 14.  Slynko I. I. Syntaxys suchasnoi ukrainskoi movy : Problemni pytannya : [navch. posib.] / I. I. Slynko, N. V. Huivanyuk, M. F. Kobylyanska. – K. : Vyshcha shkola,  1994. – 670 s.
 15.  Suchasna ukrainska literaturna mova. Syntaxys / [za zah. red. I. K. Bilodida]. – K. : Nauk. dumka, 1972. – 516 s.
 16.  Ukrainska mova : Entsyklopediia / redkol. : V. M. Rusanivskyi, O. O. Tara­nenko (spivholovy), M. P. Ziabliuk ta in. – K. : «Ukr. entsykl.», 2000. – 752 s.
 17.  Khrystianinova R. Podviinyi prysudok u suchasnii ukrainskii movi / Raisa Khrystianinova // Typolohiia ta funktsii movnyh odynyts : nauk. zhurn. Na poshanu chlen-korespondenta NAN Ukrainy  Ivana Romanovycha Vykhovantsia / [redkol. : N. M. Kostysiak (hol. red.) ta in.]. – Lutsk : Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, 2015. – № 2 (4). – S. 237–249.
 18.  Shulzhuk K. F. Syntaxys ukrainskoi movy : [pidruch.] / K. F. Shulzhuk. – K. : Vydavnychyi tsentr «Akademiya», 2004. – 408 s.

Христианинова Раиса. Типология сказуемых в современном украин­ском языке. Статья посвящена актуальной проблеме теории простых двусос­тавных предложений.  В ней уточняются, детализируются и систематизируются данные о типах сказуемых в современном украинском литературном языке и средствах их реализации. Констатируется, что сказуемое является главным чле­ном формально-грамматической структуры простого двусоставного предложе­ния, который находится в предикативной связи с подлежащим и предстает как формальный коррелят предиката. Формально-грамматическая типология ска­зуемых  осуществлена  с учетом способа выражения модально-часовых значе­ний и морфологической природы их формы. Согласно способа выражения мо­дально-часовых значений все сказуемые разделены на два основных типа – простые и непростые. Простое сказуемое может быть лексически выраженным и нулевым. Непростые сказуемые представлены двумя видами – составными и сложными (двойными). Установлено, что по морфологическому выражению простые сказуемые бывают только глагольными, составные – глагольными, именными, наречными и инфинитивными, сложные (двойные) – глагольно-имен­ными и глагольными.

Ключевые слова: простое глагольное лексически выраженное сказуемое, простое нулевое сказуемое, составное глагольное сказуемое, составное именное сказуемое, составное инфинитивное сказуемое, составное наречное сказуемое, сложное (двойное) сказуемое, вторичное сказуемое.

Khrystianinova Raisa. The Typology of Predicates in Modern Ukrainian Language. Article deals with the actual problem of theory of simple sentences. It is pointed and detailed information about the types of predicates within modern Ukrainian literary language; there are also revealed ways of their realization. It is stated that predicate is the main member of formal-grammar structure of simple two-part sentence which is in the predicative connection with the subject and this is the formal correlate of the predicate. The formal-grammar typology of predicates is realized considering the way of expressing modal-temporal meanings and morphological nature of predicates’ form.  By way of expressing modal-temporal meanings all predicates are divided in three main types: simple, complicate and double. The simple predicate could be «zero» or «lexically expressed». It is determined that on morphological expressing the simple predicates could be only verbal, complicate predicates could be verbal, nominal, adverbial and infinitive,  double predicates could be verbal-nominal and verbal.

Key words:  simple verbal lexically expressed predicate, simple zero predicate, complicate verbal predicate, complicate nominal predicate, complicate infinitive predicate, complicate adverbial predicate, double predicate, secondary predicate.

 


© Христіанінова Р., 2016