УДК 811.161.2‟271:655.55

Ірина Левчук

СПЕЦИФІКА ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МІКРОТЕМИ «АВТОР КНИГИ» В СУЧАСНИХ ІСТОРИЧНИХ РЕЦЕНЗІЯХ

У статті розглянуто специфіку лексико-граматичних моделей однієї з основних мікротем рецензії – «автор книги». З‟ясовано, що ця мікротема вирізняється великою кількістю мотивів та їхнім варіюванням у структурі науково- публіцистичного тексту. Вирізнено такі її стрижневі складники, як: а) подання відомостей про автора праці; б) висловлення рецензентом свого ставлення до нього, тобто оцінні характеристики автора (обізнаність його з предметом дослідження, вміння та наукові здобутки автора рецензованої книги, критичні зауваження та побажання тощо). Проаналізовано основні компоненти характе- ристики особи автора, зосереджено увагу на мотиві «критики автора».

Ключові слова: журнальна рецензія, сучасна історична рецензія, оцінна інформація, мікротема «автор книги», лексико-граматична модель.

Постановка наукової проблеми та її значення. Протягом остан- ніх років у центрі уваги мовознавців усе частіше опиняється вивчення жанрових особливостей наукової комунікації. Проте традиційно інте- рес учених зосереджений навколо текстів «ядрових» жанрів (статті та монографії), водночас усе частіше об‟єктом студій стають «перифе- рійні» жанри (анотація, реферат, повідомлення, тези, патент та ін.). Мовознавці наголошують на необхідності багатоаспектного дослі- дження рецензії як одного з ключових наукових жанрів [6, с. 4].

Аналіз досліджень цієї проблеми. Значне зацікавлення виклика- ло вивчення текстів сучасних рецензій (Н. А. Корнєва [1], Л. В. Кра- сильникова [2], В. Г. Ляпунова, О. Д. Мєшков [5], С. М. Яворська [6]  та ін.), щоправда, здебільшого на матеріалі германських мов. Зі зро- станням уваги до з‟ясування специфіки організації та ведення науко- вих дискусій актуальності набуває дослідження рецензійного дискур- су як безпосереднього її втілення. Зокрема, особливостям рецензій- ного тексту в системі наукової комунікації, його основним ознакам присвячено праці І. П. Левчук [3; 4]. Однак важливо розглянути різні форми представлення оцінних характеристик рецензії не тільки залежно від галузі знань, а й від мікротеми.

Мета і завдання статті – проаналізувати особливості лексико- граматичних моделей однієї з основних мікротем рецензії – «автор книги», зосередивши увагу на домінувальних мотивах.

Матеріалом дослідження послужили рецензії, опубліковані протя- гом 2005–2013 рр. у часописі «Український історичний журнал» (УІЖ). Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих ре- зультатів дослідження. У центрі уваги рецензента перебуває насам- перед автор книги. Ця мікротема вирізняється великою кількістю мо- тивів та їхнім варіюванням у структурі науково-публіцистичного тексту. Найчастіше в коло зору рецензента потрапляє автор аналізованої книги  як  учений,  дослідник,  якому  належать  й  інші  праці, тобто особа, що має певну репутацію в науковій сфері. Отже, в рецензії майже завжди можна знайти оцінні характеристики автора книги, які, до речі, можуть бути як позитивними, так і негативними.

У ряді аналізованих рецензій мікротема «автор» розпочинає огляд, але не відокремлено, а в тісному поєднанні з іншими мікротемами та мотивами. Зокрема, характерне взаємопроникнення мотивів «пові- домлення про видання», «наукова цінність книги» й «особа автора», що яскраво ілюструє приклад: «На тлі буденних «знахідок» моногра- фія Ірини Ворончук, знаної дослідниці ранньомодерної історії України, джерелознавця з європейським ім‟ям, становить виняток. Багато- річні студіювання авторки впродовж 1990–2010-х рр. увінчались унікальним виданням, виконаним у парадигмі історичної антропології та міждисциплінарності й присвяченим розв‟язанню проблем повсяк- денного життя різних верств волинської спільноти XVI – першої половини XVII ст.» [Бездрабко В. В. // УІЖ. – 2012. – № 6. – С. 200].

Іноді характеристика особи автора є стрижневим компонентом вступної частини рецензії. Зокрема, наголошується на авторитеті дослідника, його наукових інтересах і досвіді, відданості своїй справі та наполегливості в пропагуванні своїх наукових поглядів, амбітності тощо. Наприклад: «Автори поставили перед собою досить амбітну мету…» [Реєнт О. П. // УІЖ. – 2012. – № 6. – С. 185]; «Звернення відомої польської дослідниці, професора Варшавського універси- тету, до заявленої в назві її нової книги проблематики викликає повагу. Справа не тільки в тому, що дослідження неможливо без глибокого знання потужного масиву літератури різними мовами, насамперед італійською, латинською та англійською, із чим, між ін- шим, авторка блискуче упоралась. Слід нагадати, що тільки у Ватиканському архіві зберігаються сотні тисяч документів, що містяться на полицях, загальна довжина яких складає понад 16 км! Це надзвичайної ваги історичні джерела світової, у т. ч. й україн- ської, історії, починаючи з доби середньовіччя. Знайти і опрацювати потрібні з них – це дуже тяжке завдання, справжня «бенедиктин- ська робота». Це може зробити тільки висококваліфікований і працьовитий учений, яким і є шанована Т. Хинчевська-Геннель» [Мицик Ю. А. // УІЖ. – 2008. – № 2. – С. 193].

Зауважимо, нерідко ставлення рецензента до автора не лише зу- мовлює тональність тексту, посилює суб‟єктивність, а й змінює оцін- не спрямування критики. Зокрема, виникає наукова дискусія,    об‟єктом якої почасти є вже не стільки первинний текст, скільки рецензія іншого автора. Значно частіше відомості про автора книги читач отримує згодом, після короткого огляду видання, або ж поступово в ході ознайомлення з основними положеннями, висловленими рецен- зентом. Основними компонентами  характеристики  особи  автора  є: а) професія, спеціальність, науковий ступінь та ін.; б) досвід роботи; в) внесок у науку чи іншу сферу діяльності. Наприклад: «Серед істо- риків останнього державотворчого “призову” заслужено виділяєть- ся відомий учений, д-р іст. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки Станіслав Кульчицький. Наблизити українців до власної історії – це життєве кредо С. Кульчицького. У його науковій діяль- ності все вражає масштабністю й глибиною: професійно історією він займається майже 50 років, його творчий доробок сягає близько 1600 опублікованих праць, в Інституті історії України працює 33 роки, заступником директора інституту – 15 років. Книга про Помаран- чеву революцію є 44-ю в його авторському доробку. Прикметно, що майже половину книг С. Кульчицького становлять підручники, на- вчальні посібники й довідники для загальноосвітніх та вищих навчаль- них закладів. У 2003–2004 рр. у видавництві “Генеза” вийшли друком два підручники з новітньої історії України (у співавторстві з Ю. Ша- повалом) для 10 і 11 класів, які сьогодні є найкращими в країні в цій номінації. Подібні синтетичні праці утверджують авторитет істо- рика, переводять його в ранг “будителів нації”» [Удод О. А. // УІЖ. – 2005. – № 6. – С. 219].

Щоправда, така об‟ємна оцінка науковця не є обов‟язковою, а радше належить до факультативних ознак рецензії. Тому  автори  часто вдаються до акцентуації окремих пунктів, уміло поєднуючи їх з іншими   мікротемами:   «достоїнства   книги»,   «недоліки», мотивом «мова та стиль» тощо. Наприклад: «Насамперед відзначимо, що книга написана добірною літературною мовою (тут заслуга не тільки автора, але й перекладача Л. Білик) і читається не як «суха» науко- ва праця, а немовби історичний роман […]» [Чухліб Т. В. // УІЖ. – 2005. – № 5. – С. 191]. Проте навіть через дещо часткову характе- ристику автора книги все ж зрозуміле ставлення до нього рецензента, що підкреслюється, зокрема, і добором специфічних лексико-синтак- сичних конструкцій.

Цікаво, що в текстах рецензій ХІХ ст. стрижневою лексемою ха- рактеристики автора книги є лексема «автор», на яку  нашаровуються лексеми з атрибутивною семантикою: популярний, шановний, много- заслужений, звістний, загально визнаний [3]. Варто додати, що цими ж лексемами, за винятком «многозаслужений» та «звістний», активно послуговуються й у сучасних текстах, однак набули поширення опор- ні лексеми «дослідник», «науковець». Атрибутивні характеристики особи автора зазнали певного розширення, з‟явилися раніше не вжи- вані з цією метою лексеми: амбітний, відомий, видатний, надійний, досвідчений, впливовий, талановитий.

Почасти рецензент висловлює своє ставлення до науковця шля- хом опосередкованої оцінки, наприклад, говорячи про обізнаність автора з предметом дослідження, володіння методикою, про його вміння та наукові здобутки: «Бездоганно володіючи методами архівної евристики, І. Ворончук удалося віднайти документи, у т.ч. унікальні, рідкісні, зробивши їх відомими науці та широкому загалу» [Бездрабко В. В. // УІЖ. – 2012. – № 6. – С. 201]. Отже, визнаючи досвідченість науковця, рецензент тим самим висловлює свою повагу до особи автора.

Позитивно оцінює рецензент такі характеристики автора, як ши- рока ерудиція, логіка наукового мислення, ґрунтовність знань, неупе- редженість та об‟єктивність, глибина інтерпретації досліджуваних явищ, наукова толерантність та ін. Наприклад: «Науковий скепти- цизм та багаторічна практика відчитування ранньомодерних текс- тів дозволили І. Ворончук раціонально та виважено поцінувати проблемно-тематичну історіографію. «Джерелом натхнення» для полеміки з колеґами стали їхні праці, обізнаність з якими переконли- во демонструє дослідниця. Вільне володіння європейськими мовами дозволило авторці безперешкодно подолати «лінґвобар‟єри» в науці й оперувати різномовною фаховою літературою» [Бездрабко В. В. // УІЖ. – 2012. – № 6. – С. 202]; «Діапазон наукових інтересів, усебіч- на ерудиція І. Ворончук дозволили впевнено полемізувати з колеґами, закладаючи підвалини новітньої історії повсякденного життя ран- нього новочасного суспільства Волині» [Там само. – С. 203].

До речі, дотримання дослідником толерантності – головний склад- ник мотиву «наукової скромності і такту автора» [5, с. 23]. Рецен- зентові може імпонувати, що 1) автор не прагне «закрити» тему своїм дослідженням; 2) учений сам визнає певну обмеженість своєї    праці; 3) науковець згадує про внесок попередників; 4) автор із повагою ставиться до колег та ін. Прикметно, що рецензент обґрунтовує ви- словлені характеристики особи автора книги.

Варто зазначити, що в рецензіях ХХ ст. (до останніх двох десяти- літь) визначальним елементом оцінки автора праці були його методо- логія та ідеологічне спрямування. Здебільшого ставлення рецензента до автора підкреслювалося добором різних оцінних лексико-синтак- сичних конструкцій. Зауважимо, критика особи автора вирізнялася категоричністю й недоброзичливим характером, однак цього вима- гала радянська ідеологія.

У сучасних історичних рецензіях позитивно поціновується уник- нення автором книги ідеологічних впливів і методологічних крайно- щів, як-от: «Вільне від кон’юнктурних настанов прочитання опуб- лікованих (так само і неопублікованих) документів стало ще однією заслугою  І.   Ворончук,   яка                   орієнтувалася       винятково          на                  осягнення об‟єктивної істини» [Бездрабко В. В. // УІЖ. – 2012. – № 6. – С. 201]. Особливим елементом характеристики автора є вирізнення його морально-етичних  якостей  (очевидно,  простежується  виховний момент для читачів).

Специфічним функціонуванням мовно-виразових засобів вирізня- ється мікротема «автор книги» в рецензіях, написаних на вшанування пам‟яті науковця. Здебільшого деталізована характеристика особи автора є домінувальним компонентом вступної частини, зрідка – висновкової. Вибір її мотивів та їх мовна реалізація значною мірою залежить від характеру взаємин, які були між рецензентом і автором. Зокрема, звернення уваги на авторитет дослідника, його наукові здо- бутки, громадську діяльність актуалізують офіційну тональність тексту. Проте частотне використання емоційно-експресивних засобів та при- йомів (епітети, метафори, повтори, інверсії тощо) посилює публіцис- тичність. Наприклад: «Дослідження з міської історії ранньомодерно- го часу важко назвати популярними у сучасній українській історіо- графії, відтак вихід кожної фахової праці, що присвячена цій про- блематиці, стає подією в академічному середовищі. Саме такою є монографія професора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Миколи Борисовича Петрова (1952−2008 рр.). Посмертно опублікована зусиллями його колеґ, які склали гідну шану світлій пам’яті автора, вона стала своєрідним підсумком понад чвертьвікової праці М. Петрова над різними аспектами історії Кам‟янця-Подільського та його околиць упродовж XVXVIII ст.» [Войтович Л. В., Поляков Є. І. // УІЖ. – 2012. – № 6. – С. 193];   «Висловлюючи   вдячність   колеґам   передчасно померлого дослідника, у першу чергу професорові В. Степанкову, рецензенти не можуть не звернути уваги на певні хиби видання. Напевно, працюючи над ним, сам М. Петров усунув би значну їх частину, а редактори не наважилися втручатися в авторський текст. […] Проте ця обста- вина аж ніяк не применшує наукової цінності книги, в якій зібрано багатий фактологічний матеріал із різних сфер міського життя Кам‟янця-Подільського XVXVIII ст., а тільки змушує сумувати з приводу невблаганності смерті, яка вирвала з життя талано- витого дослідника, так і не дозволивши йому завершити головну працю свого життя» [Там само. – С. 199].

Водночас факт прижиттєвого особистого знайомства уможлив- лює більший вияв індивідуального в організації тексту, зокрема, якщо рецензент – учень автора.

Очевидно, зайвим буде акцентувати, що вже сама згадка про автора на ім‟я та прізвище – традиційна форма засвідчення шанобли- вого ставлення до людини в науковому спілкуванні. Проте рецензен- ти значно частіше вдаються до найменування автора згідно з форму- лою: «науковий ступінь + прізвище», що, очевидно, є не лише виявом наукового етикету, а й способом рекламування певної праці, так би мовити, – через ім‟я автора. Прикметно, що в сучасних рецензіях для називання автора фактично не послуговуються гоноративом пан / пані. Порівняймо, в текстах 30-х років ХХ ст. лексема «пан» мала різко негативну семантику, зумовлену тодішньою ідеологічною пропагандою. Цілком правильним буде й твердження про те, що рецензент висловлює своє ставлення до автора не лише наголошуючи на досто- їнствах, а й на недоліках книги або ж критикуючи автора як такого. Зауважимо, мотиви критики можуть бути різноманітні, проте специ- фічною характеристикою цієї критики є її доброзичливий характер (як   того вимагає наукова толерантність), тому рецензент часто послуговується лексико-синтаксичними конструкціями з бажальною семантикою. Зокрема, у сучасних рецензіях домінують усталені мовні формули з дієсловами умовного способу: варто було б, можна було б, слід було б і т. ін. Наприклад: «Загалом авторові певною мірою вдалося досить неупереджено підійти до вивчення історіописання розглядуваної ним проблеми. Правда, варто було б здійснювати аналіз праць більш критично» [Молчанов В. Б. // УІЖ. – 2005. – № 3. – С. 221]; «На нашу думку, авторові слід було б чіткіше висловити  свої міркування […]» [Вдовина О. Я. // УІЖ. – 2005. – № 4. – С. 221].

Звичайно, мотиву «критики автора» не властиві гострота й кате- горичність, навпаки – за допомогою вставних і вставлених слів і словосполучень рецензент намагається «пом‟якшити» критику, як-от:

«Утім, на нашу думку, автор не використав усіх своїх потенційних можливостей» [Мицик Ю. А. // УІЖ. – 2005. – № 1. – С. 203]; «На нашу думку, варто було б зайняти чітку наступальну позицію при висвітленні історіографічного аспекту, тобто дати справді критич- ний зріз наявної наукової літератури» [Задорожний В. Є. // УІЖ. – 2006. – № 3. – С. 231]. Варто зауважити, що специфіка науково- публіцистичного викладу, прагнення донести наукову інформацію й до читача-нефахівця дозволяють надати вставним конструкціям емо- ційності й експресивності. Зокрема, індивідуальність рецензента,  його ставлення до предмета обговорення передають у тексті форман- ти, змістом яких є суб‟єктивні почуття, враження дослідника, про що свідчить найчастотніший вставний елемент «на жаль», як-от: «Крім того, на жаль, історик не використав праці сучасних закордонних російських й українських авторів, в яких поступово утверджуються нові підходи до вивчення минулого Волині» [Молчанов В. Б. // УІЖ. – 2007. – № 3. – С. 220].

Проте не завжди рецензент обмежується лише тактовною згад- кою про хиби аналізованої праці та їх винуватця. Значно частіше науковець вдається до ґрунтовного розгляду недоліків, а отже, й до поглиблення мотиву «критики автора», подекуди висловлюючи нега- тивне ставлення до автора книги. Саме добір лексико-синтаксичних конструкцій в оформленні цього мотиву виявляє індивідуальну позицію рецензента щодо колеги-науковця та його праці. Адже коли зауваження до аналізованої наукової праці – традиційний структур- ний елемент рецензії, то різка критика власне наукових умінь і навичок автора, на нашу думку, річ небажана, навіть якщо рецензент тим самим намагається відстояти достоїнства читачів. Мабуть, навіть критика власне особи автора, але у традиції художнього чи публіцис- тичного стилів є більш прийнятною, адже не несе різко негативної семантики.

Варто зауважити, що в текстах сучасних рецензій усе частіше з‟являються нові прийоми оформлення мотиву «критики автора», зокрема створення гумористичного чи іронічного підтексту. Харак- терною ознакою такого підтексту є те, що це не зловтішання, не глузування, а,  так би мовити, гумор або  іронія зі знаком  «плюс»   (із позитивним емоційним забарвленням). Така критика має на меті по- радити, вказати на недоліки праці, щоб їх виправити. Проте саме такі оригінальні тексти привертають увагу читача передусім, адже суттєво вирізняються з-поміж зразків традиційного потрактування жанру рецензії.

Очевидно, найсуб‟єктивнішою є позиція рецензента щодо автора в мотиві «виправдання науковця», що висловлюється лише після зауважень: «Однак, незважаючи на викладені вище критичні заува- ження, відзначимо, що відома російська дослідниця української історії Т. Яковлева виконала величезний обсяг науково-дослідницької роботи, синтезувала доробок своїх попередників, доповнила його новознайденим джерельним матеріалом та на основі цього опрацю- вала окремі теоретичні висновки щодо історії Української козацької держави й тим самим зробила вагомий внесок до історіографії заде- кларованої проблеми» [Чухліб Т. В. // УІЖ. – 2005. – № 5. – С. 202]. Тут чітко простежується індивідуальне ставлення дослідника до авто- ра рецензованої книги.

Закономірно, що в мотиві «виправдання автора» рецензент нама- гається аргументувати власну позицію, вказати причини позитивної оцінки праці загалом. Проте впадає в око й певна вимушеність, штучність використання цього мотиву в тексті рецензії. Тому часто наступним фрагментом мікротеми «автор книги» є подяка йому, що нерідко виступає додатковим засобом пом‟якшення висловлених зауважень. Наприклад: «І на кінець, хочеться подякувати Вален- тині Степанівні Шандрі за професійно виконану працю, яка стане відліком наступних досліджень, адже заданий високий рівень, істотне розширення наукового інструментарію зобов‟язує істориків посилено працювати, щоб досягти подібних результатів» [Борисевич С. О. // УІЖ. – 2006. – № 2. – С. 220]. Із цією ж метою рецензент почасти вдається до побажань та привітань, які завершують загалом позитивну оцінку праці, як-от: «Хочеться привітати О. С. Рубльова з надзви- чайно змістовною й багатоплановою завдяки поставленим і виріше- ним завданням книгою, а читачів – з появою ґрунтовного досліджен- ня, що стало результатом багатьох років пошукової праці відданої історії людини» [Дмитрієнко М. Ф. // УІЖ. – 2005. – № 4. – С. 216].

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, під- сумовуючи розгляд мікротеми «автор», можемо говорити про такі її стрижневі  складники,  як:  а)  подання  відомостей  про  автора праці; б) висловлення рецензентом свого ставлення до нього, тобто оцінні характеристики автора (обізнаність його з предметом дослідження, вміння та наукові здобутки автора рецензованої книги, критичні зауваження та побажання тощо). Проте використовувані для оформ- лення основних мотивів мікротеми «автор книги» лексико-граматичні моделі є типовими. Традиційно мотив «критики автора» займає в рецензії значно менше місця, ніж опис його достоїнств. Однак, критикуючи автора, рецензент може також висловити власний погляд щодо певної проблеми (елемент полеміки). У подальших студіях варто проаналізувати структурно-семантичні особливості поєднання мотивів мікротеми «автор книги» в рецензійному тексті.

Джерела та література

  1. Корнєва Н. А. Рецензія в сучасному науковому дискурсі: семантико-компо- зиційний та комунікативно-прагматичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» /   Н. А. Корнєва ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – 21 с.
  2. Красильникова Л. В. Жанр научной рецензии : семантика и прагматика  / [под общ. ред. О. Г. Ревзиной]. – М. : Диалог ; Изд-во МГУ, 1999. – 140 с.
  3. Левчук І. П. Структурно-семантична організація жанру рецензії ХІХ–ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. П. Левчук ; Ін-т укр. мови НАН України. – К., 2007. – 22 с.
  4. Левчук І. П. Комунікативні ознаки рецензійного дискурсу / І. П. Левчук // Studia Ukrainica Posnaniensia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; redaktor naukowy Tetyana Kosmeda. − Poznań, 2013. – Zeszyt I. – S. 99–107.
  5. Ляпунова В. Г. A book about books. Композиция и язык научных рецензий / В. Г. Ляпунова, О. Д. Мешков, Е. В. Терехова. – М. : Наука, 1990. – 143 с.
  6. Яворська С. М. Рецензія як тип тексту (на матеріалі англомовної рецензії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04

«Англійська мова» / С. М. Яворська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2000. – 23 с.

Левчук Ирина. Специфика лексико-грамматических моделей микро- темы «автор книги» в современных исторических рецензиях. В статье рас- сматривается специфика лексико-грамматических моделей одной из основных микротем рецензии – «автор книги». Выяснено, что эта микротема отличается большим количеством мотивом и их варьированием в структуре научно-публи- цистического текста. Выделены такие ее стержневые составляющие, как: а) пред- ставление сведений об авторе книги; б) высказывание рецензентом своего отношения к нему, то есть оценочные характеристики автора (осведомленность его с предметом исследования, умения и научные достижения автора рецензи- руемой книги, критические замечания и пожелания и т. д.).   Проанализированы основные компоненты характеристики личности автора, сосредотачивается вни- мание на мотиве «критики автора».

Ключевые слова: журнальная рецензия, современная историческая рецен- зия, оценочная информация, микротема «автор книги», лексико-грамматичес- кая модель.

Levchuk Iryna. Peculiarities of Lexical and Grammatical Models of the Micro Topic «Book’s Author» in Modern Historical Edition Notice Abstract. This article deals with the peculiarities of lexical and grammatical models of one of the main micro topics of the edition notice abstract, «book‟s author». It has been defined that this micro topic differs by a large number of motives and their modification within the structure of publicistic and scientific style. The following main constituents of the micro topic have been distinguished: a) the data about the author of a particular paper; b) a reviewer‟s attitude towards a definite author (his evaluative characteristics, his level of knowledge concerning the topic, skills and scientific achievements, critical remarks and suggestions. The main components of the characteristics of author‟s personality have been analyzed. Extensive attention has been paid to the motive of «author‟s criticism».

Key words: magazine edition notice abstract, modern edition notice abstract, evaluative information, micro topic «book‟s author», lexical and grammatical model.