Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки
  

ТИПОЛОГІЯ ТА ФУНКЦІЇ МОВНИХ ОДИНИЦЬ 

науковий журнал 

№ 2 (6)

  

Луцьк

Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки

2016 

УДК 81(062.552)

ББК 81я54

Т 43

Рекомендовано до друку вченою радою

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

(протокол № 16 від 27 жовтня 2016 р.)

Редакційна колегія

Костусяк Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, головний редактор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Аркушин Григорій Львович, доктор філологічних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Вокальчук Галина Миколаївна, доктор філологічних наук, професор (Рівненський державний гуманітарний університет).

Ганцарек Пьотр, доктор габілітований, професор (Варшавський університет).

Данилюк Ніна Олексіївна, доктор філологічних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Жуйкова Маргарита Василівна, доктор філологічних наук, професор (Східноєвропей­ський національний університет імені Лесі Українки).

Загнітко Анатолій Панасович, член-кореспондент НАН України, доктор філоло­гічних наук, професор (Донецький національний університет).

Іваницька Ніна Лаврентіївна, доктор філологічних наук, професор (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського).

Мірченко Микола Васильович, доктор філологічних наук, професор (Східноєвро­пейський національний університет імені Лесі Українки).

Скаб Мар’ян Стефанович, доктор філологічних наук, професор (Чернівецький націо­нальний університет імені Юрія Федьковича).

Степаненко Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка).

Христіанінова Раїса Олександрівна, доктор філологічних наук, професор (Бердянський державний педагогічний університет).

Чижевський Фелікс, доктор габілітований, професор (Університет Марії Кюрі-Скло­довської, м. Люблін).

Громик Юрій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент (Східноєвропей­ський національний університет імені Лесі Українки).

Межов Олександр Григорович, доктор філологічних наук, професор, відповідаль­ний секретар (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Рецензенти

Скаб Марія Василівна, доктор філологічних наук, професор (Чернівецький національ­ний університет імені Юрія Федьковича).

Сологуб Надія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор (Інститут української мови НАН України).

Плющ Марія Яківна, доктор філологічних наук, професор (Національний педа­гогічний університет імені М. П. Драгоманова).

Журнал є науковим виданням України, зареєстрованим у Державній реєстрацій­ній службі України як друкований засіб масової інформації (серія КВ № 20222-10022Р від 10.09.2013) та в наукометричній базі РИНЦ (ліцензійний договір № 254-04/2014 від 25.04.2014).

Т 43

Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. / [редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − № 2 (6). – 209 с.

Науковий журнал містить статті, що висвітлюють актуальні питання сучасного мово­знавства (граматичні одиниці й категорії української та інших мов; українсько-інослов’янські мовні паралелі та взаємозв’язки; поліфункційність української мови в син­хронії та діахронії).

Видання призначене для мовознавців – наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів філологічних факультетів університетів.

УДК 81(062.552)

ББК 81я54

© Косенко А. О. (обкладинка), 2016

© Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки, 2016