Зміст





 

Аркушин Григорій

Словотвір зоонімів північно-західної України...............................................................................................5

Білих Олександр

Особливості відмінювання присвійних займенниківу

церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI–XVII ст................................................................17

Вінтонів Михайло

Частки в ідіостилі Бориса Грінченка:функційно-семантичне вираження..................................................... 27

Гандзюк Олександра

Темпоральні синтаксеми в романі Ірини Вільде «Сестри Річинські» ...........................................................33

Демешко Інна

Принципи опису словотрівної морфонології девербативів в українській мові ............................................. .40

Жуйкова Маргарита

Антропоцентризм у словникових дефініціях: відсилка до прототипу ............................................................50

Климюк Марія

Абревіація в українській періодиці початку ХХІ сторіччя..............................................................................63

Копорова Кветослава

Rusínsky jazyk na pomedzíslovensko-ukrajinských jazykových kontaktov........................................................75

Кузьмич Олена

Іншомовна лексика як засіб комічного ...................................................................................................... 88

Лут Катерина

Засоби вираження негативної оцінки в англомовному економічному дисурсі ............................................. 96

Масицька Тетяна

Похідна порівняльна семантико-синтаксична залежність у простих ускладнених реченнях ........................105

Межов Олександр

Прийменники як показники синтаксичноїконденсації в дериваційних процесах ...........................................115

Мельник Ірина

Об’єктні синтаксеми на тлі правобічної валентності прислівникових предикатів............................................126

Пабат Вікторія

Українська мова як іноземна – шлях до полікультурного освітнього простору .............................................136

Процик Ірина 

Сучасні назви українських футбольних команд,мотивовані онімами............................................................144

Стеванович Раиса

Когнитивно-лингвистический анализ эвристической научной терминологии, отражающей уровни

мыслительной деятельности (межъязыковой аспект) ..................................................................................158

Тиха Лариса

Метафоричність прози Володимира Лиса  (на матеріалі роману «Країна гіркої ніжності»)..............................166

Шевчук Анастасія

Особливості лексикографічного представлення основних структурних к

омпонентів лексико-семантичної групи «тварини»

(на матеріалі тлумачних словників сучасної англійської мови)......................................................................174

Юган Наталья

Интегрированные курсы русского языка и литературы

в системе языковой подготовки студентов-иностранцев...............................................................................184

Юрченко Ніна

Репрезентація обставинної семантики формою

прислівника в романі П. Загребельного «Дума про невмирущого»...............................................................195

РЕЦЕНЗІЇ

Костусяк Наталія

Інтерпретація та диференціація реченнєвих залежностей: семантико-синтаксичний вимір.

Рецензія на наукове видання: Масицька Т. Є. Типологія семантико-синтаксичних реченнєвих

залежностей : [монографія] / Т. Є. Масицька. – Луцьк : ПДВ «Твердиня», 2016. – 416 с. .............................202


Відомості про авторів.............................................................................................................................207