УДК 11.161.2’282.2’373.2:582.099(477.82)

Руслана Омельковець

Номінації квітково-декоративних рослин у західнополіських говірках

(матеріали для словника української народної номенклатури рослин)

У статті на підставі самостійно зібраних за розробленою програмою мате­ріалів представлений чималий набір номенів, які репрезентують квітково-деко­ративні рослини в західнополіських говірках, визначено специфіку номінації цієї лексико-тематичної групи. Назви квітково-декоративних рослин у західно­поліських говірках утворюють багату в репертуарному плані тематичну групу лексики, ступінь репрезентації і номенативна варіативність десигнатів якої різні. Лексична варіативність цієї ТГЛ наскрізь пронизана синонімічними відносина­ми, крім цього спостерігається використання одних і тих же назв для номінації кількох десигнатів. Більшість найменувань квітково-декоративних рослин – монолексеми. Аналітичні найменування представлені переважно за типом атри­бутивного словосполучення.

Ключові слова: лексема, номінація, засоби номінації, назви квітково-деко­ративних рослин, західнополіські говірки.

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Одним із акту­альних завдань сучасної лінгвістики є вивчення діалектної лексики. На особливу увагу заслуговує спеціальна лексика, у якій безпосе­редньо відбиваються різноманітні зміни у живому мовленні носіїв діалектів. Таку тематичну групу, що упродовж останніх десятиліть є об’єктом досліджень багатьох лінгвістів, становлять ботанічні назви.

Аналіз досліджень цієї проблеми. Відомо ряд лексикографічних праць, у яких фіксовано цю лексику: «Словарь полезных растений на двадцати европейских языках» [3], словник-довідник народних назв «Корисні та рідкісні рослини України» Г. К. Смика [4], «Материалы для полесского ботанического словаря» Д. А. Бейліної [1]; «Раслінны свет (тэматычны слоўнык)» [5], «Словник українських наукових і народних назв судинних рослин» Ю. Кобіва [2].

Дослідження останніх років у галузі цієї конкретної лексики за­свідчують, що коло питань, пов’язаних із найменуванням рослин, може й повинно бути значно розширене, а окремі з них можуть знайти своє розв’язання на підставі аналізу нового фактичного мате­ріалу. Оскільки в західнополіських говірках окремі підгрупи цього шару лексики ще не достатньо досліджено, то фіксація та система­тизація таких номенів залишаються актуальними.

Метою розвідки є фіксація за спе­ціально укладеною програмою найменувань, які репрезентують квітково-декоративні рослини в говірках Західного Полісся.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих ре­зультатів дослідження. Предметом аналізу послужили назви квітково-декоративних рослин 38 говірок Західного Полісся, зібрані експеди­ційним методом за авторською програмою, яка містить кольорові зображення 77 видів квітково-декоративних рослин, поширених у Західному Поліссі. Запис дозволив зафіксувати 267 номінативних одиниць. Встановлено, що кожен десигнат функціонує зі своєю окре­мою назвою в усіх обстежених говірках. Така їх кількість переконує в тому, що ці номени утворюють розгалужену щодо репертуару тематичну групу лексики. У її межах виявлено поліфункціональність одних найменувань і монофункціональність інших. Окремі назви мо­жуть виступати в різних говірках найменуваннями різних десигнатів. Більшість назв закріплені лише за одним десигнатом. В поодиноких випадках номени виявляються полісемічними – називають кілька десигнатів у межах однієї говірки. Зіставлення або вияв номенів у різних говірках засвідчив їх формальне варіювання в межах дослі­джуваних говірок на фонемному, акцентному та граматичному рів­нях. Переважають фонемні варіанти. Щодо номінативних засобів, то спостережено переважання монолексемних номінацій. 

Список скорочень назв населених пунктів

БВ. – с. Більська Воля Володимирецького району Рівненської області

Бд. – с. Броди Ратнівського району Волинської області

Бм. – с. Боремель Демидівського району Рівненської області

Бр. – с. Береги Млинівського району Рівненської області

Бс. – с. Берестечко Демидівського району Рівненської області

Вл. – смт Володимирець Володимирецького району Рівненської області

Вм. – с. Володимирівка Водимир-Волинського району Волинської області

Вч. – с. Велимче Ратнівського району Волинської області

Гл. – с. Головне Любомльського району Волинської області

Гр. – с. Гірники Ратнівського району Волинської області

Гт. – с. Гута Ратнівського району Волинської області

Гш. – с. Голишів Рівненського району Рівненської області

Зб. – с. Заболоття Ратнівського району Волинської області

Зл. – с. Залаззя Любешівського району Волинської області

Зм. – с. Замшани Ратнівського району Волинської області

Зр. – с. Зоряне Ратнівського району Волинської області

Кж. – с. Кияж Рожищенського району Волинської області

Кл. – смт Колки Маневицького району Волинської області

Кп. – с. Копитків Здолбунівського району Рівненської області

Кр. – с. Кричильськ Сарненського району Рівненської області

Кт. – с. Кортеліси  Ратнівського району Волинської області

Кч. – с. Качин Камінь-Каширського району Волинської області

Лб. – м. Любомль Любомльського району Волинської області

Лц. – с. Прилуцьке Луцького району Волинської області

Мк. – с. Маковичі Турійського району Волинської області

Мр. – с. Мерва Горохівського району Волинської області

Нв. – м. Нововолинськ Іваничівського району Волинської області

Орх. – с. Оріхово Ратнівського району Волинської області

Пг. – с. Пугачівка Млинівського району Рівненської області

Пр. – с. Прохід Ратнівського району Волинської області

Рв. – м. Рівне

Рд. – с. Рідків Радивилівського району Рівненської області

Рж. – м. Рожище Рожищенського району Волинської області

Рт. – смт Ратне Ратнівського району Волинської області

Ск. – с. Сокіл Рожищенського району Волинської області

Тр. – с. Тур Ратнівського району Волинської області

Цр. – с. Цир Любешівського району Волинської області

Щг. – с. Щедрогір Ратнівського району Волинської області

Словник

агерáтум ‘агератум (Ageratum L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

адόн’іс ‘адоніс (Adonis L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

азáл’ійа ‘азалія (Rhododendron L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

áйстра ‘айстра (Aster L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг., Бр., Кж.

áйстри ‘айстра (Aster L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

анемóна ‘анемона ніжна (Anemone blanda)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Бл., Тр., Кж.

анимόна ‘анемона ніжна (Anemone blanda)’ Кт., Орх., Щг.

ан’ýтини глáзки ‘братки (Viola tricolor L.)’ Бл., Вч., Гр., Зм., Зр., Бл.; ‘фіалка (Viola)’ Бл., Вч., Гр., Зм., Зр., Бл., Рж.

ан’ýтин’і глáск’і ‘фіалка (Viola)’ Бр., Вм. 

аргóн’ійа ‘жоржина декоративна (Dahlia cultorum)’ Лц.

астúл’ба ‘астильба (Astilbe)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

аст’íл’ба ‘астильба (Astilbe)’ Бл., Гр., Зм., Бл.

аст’íл’б’ійа ‘астильба (Astilbe)’ Вч., Зр.

áстра ‘айстра (Aster L.)’ Вч., Зм., Зр.

áстри ‘айстра (Aster L.)’ Вч., Зм., Зр.

ацидантéра ‘ацидантера (Acidanthera)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

барв’íнок ‘барвінок (Vinca L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр..

барв’íнок сúн’ій ‘барвінок (Vinca L.)’ Орх., Щг.

бего́н’ійа ‘бегонія вічноквітуча (Begoniа semperflorens L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг., Бр, Рд.

бес:мéртник ‘безсмертник приквітниковий (Helichrysum bracteatum)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг., Бр.

бес:мéртн’íк ‘безсмертник приквітниковий (Helichrysum bracteatum)’ Бл., Гр., Зм., Бл.

б’íла ромáшка ‘ромашка (Matricaria L.)’ Бл., Гр., Бл.

бóбл’ахи ‘красоля велика (Tropalolum majus)’ Бл., Гр., Гт., Зб., Зм., Бл., Тр.

бóж’і тройáнди ‘півонія трав’яниста (Paeonia lactiflora L.)’ Лб.

бóц’ани ‘космея двічі периста (Cosmos bipinnatus)’ Гр., Бл.

брáтики ‘братки (Viola tricolor L.)’ Бл., Вч., Гр., Зб., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.; ‘фіалка (Viola)’ Бл., Вч., Гр., Зб., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

брáт’ік’і ‘фіалка (Viola)’ Бр, Рд, Рж.

брáтик-і-сестрúчка ‘братки (Viola tricolor L.)’ Бл., Гр., Бл.; ‘фіалка (Viola)’ Бл., Гр., Бл.

брáтики-і-сестрúчки ‘фіалка (Viola)’ Бл., Гр., Бл.

брáтки ‘братки (Viola tricolor L.)’ Кт., Орх., Щг.

васúлики ‘флокс мітельчастий (Phlox paniculata)’ Нв.

вербéна ‘вербена гібридна (Verbena hybrida)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

веч’íрники ‘матіола (Matthiola)’ Нв.

в’іóла ‘фіалка (Viola)’ Кч.

в’ітерéц’ ‘анемона ніжна (Anemone blanda)’ Кч., Кж.

ворг’ін’ійа ‘георгіна (Georgina L.)’ Нв.

ворóшка ‘королиця великоквіткова (Leucanthemum maximum)’ Бл., Гр., Бл.

гáйстра ‘айстра (Aster L.)’ Бс.

гвоздúка ‘гвоздика бородата (Dianthus barbatus L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.; ‘гвоздика садова  (Dianthus caryophyllus)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

гвоздúка червóна ‘гвоздика садова (Dianthus caryophyllus)’ Кт., Щг.

гвоздúки ‘гвоздика бородата (Dianthus barbatus L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

гвоз’д’íка ‘гвоздика бородата (Dianthus barbatus L.)’ Гт., Зб., Тр., Бс., Рд, Кч., Кж.

гвоз’д’íки ‘гвоздика бородата (Dianthus barbatus L.)’ Гт., Зб., Тр.

гвоз’д’íчк’і ‘гвоздика бородата (Dianthus barbatus L.)’ Гт., Зб., Тр., Пг., Кр.

гелéн’іум ‘геленіум (Helenium)’ Зб., Кт., Орх., Бл., Щг.

гемерокáл’іс ‘гемерокаліс (Hemerocallis)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

георг’íна ‘георгіна (Georgina L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг., Бр.; ‘жоржина декоративна (Dahlia cultorum)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

георг’íни ‘жоржина декоративна (Dahlia cultorum)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл.0, Тр., Щг.

герáн’ ‘герань гімалайська (Geranium himalayense  L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл.0, Тр., Щг., Бр.; ‘пеларгонія шершава (Pelarqonium scabrum)’ Рж.

герáн’ійа ‘герань гімалайська (Geranium himalayense  L.)’ Гт., Зб., Тр.

гербéра ‘гербера (Gerbera)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

г’іацúн ‘гіацинт (Hyacinthus orientalis)’ Бл., Бл.

г’іацúнт ‘гіацинт (Hyacinthus orientalis)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

г’іацúнти ‘гіацинт (Hyacinthus orientalis)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

глад’іáтор ‘гладіолус (Gladiolus imbricatus L.)’ Гр., Зм., Зр., Бл.

глад’іóлус ‘гладіолус (Gladiolus imbricatus L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг., Кж.

глад’іóлух ‘гладіолус (Gladiolus imbricatus L.)’ Бл., Гр.

голýпбчики ‘ірис голландський (Iris hollandica L.)’ БВ.

горг’íн’ійа ‘жоржина декоративна (Dahlia cultorum)’ Рд.

горд’íн’ ‘жоржина декоративна (Dahlia cultorum)’ Лц.

гортéн’з’ійа ‘гортензія (Hydrangea hortensis)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

грав’ілáт ‘гравілат (Geum L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

гризонтéма ‘хризантема (Chrusantemum L.)’ Кж.

дел’ф’íн ‘дельфіній високий (Delphinium elatum)’ Бл., Вч., Гр., Зм., Зр., Бл.

дел’ф’íн’ій ‘дельфіній високий (Delphinium elatum)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

дзв’інóчки ‘флокс мітельчастий (Phlox paniculata)’ Ск.

дзвóниеки ‘орлики звичайні (Aquilegia vulgаris L.)’ Рж.; ‘дельфіній високий (Delphinium elatum)’ Вм.

дзвонóчк’і ‘петунія великоквіткова (Petunia grandiflora L.)’ Пг.

дúка рóза ‘рожа (Alcea L.)’ Вч., Зм., Зр.

дорон’íкум ‘доронікум (Doronicum L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл.0, Тр., Щг.

дóшчик ‘спаржа (Asparaqus)’ Кч., Кж.

дурмáниц’а ‘азалія (Rhododendron L.)’ Кт.

жас’м’íн ‘жасмин (Jasmínum)’ Лц.

ех’інацéйа ‘ехінацея пурпурна (Echinacea purpurea)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг., Рт.

жáба ‘очиток великий (Sedum maximum)’ Рж.

живок’íст ‘дельфіній високий (Delphinium elatum)’ Вм.

жóвта ромáшка ‘геленіум (Helenium)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр.

жовтéц’ ‘жовтець азіатський (Ranunculus asiaticus L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

жоржúна ‘жоржина декоративна (Dahlia cultorum)’ Бл., Гр., Бл.

жоржúни ‘жоржина декоративна (Dahlia cultorum)’ Бл., Гр., Бл.

зáйача капýста ‘очиток (Sedum)’ Рж.

зáйачий шчавéл’ ‘очиток (Sedum)’ Нв.

зáц’в’іт ‘жасмин (Jasmínum)’ Лц.

зац’м’íн ‘жасмин (Jasmínum)’ Лц.

звóник ‘дзвоник (Campanula L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.; ‘наперстянка пурпурова (Digitalis purpurea L.)’ Гт., Зб., Тр.

звóники ‘дзвоник (Campanula L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

з’íрка ‘флокс мітельчастий (Phlox paniculata)’ Лц.

з’íрочка ‘флокс мітельчастий (Phlox paniculata)’ Бр.

з’íрочки ‘айстра (Aster L.)’ Вч., Зм., Зр., Лц.

з’íрочки нúзс’к’і ‘гвоздика бородата (Dianthus barbatus L.)’ Лц.

золотá р’íзка ‘золотарник (Solidago)’ Бл., Гр., Бл.

золотáрник ‘золотарник (Solidago)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

Івáн-да-Мáрйа ‘братки (Viola tricolor L.)’ Бл., Гр., Бл.; ‘фіалка (Viola)’ Бл., Гр., Бл.

ірúс ‘півники (Iris L.)’ Вч., Зм., Зр.

ірúси ‘ірис голландський (Iris hollandica L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.;  ‘півники (Iris L.)’ Вч., Зм., Зр.

ірúсики ‘ірис голландський (Iris hollandica L.)’ Гт., Тр.; ‘півники (Iris L.)’ Вч., Зм., Зр.

ірúски ‘півники (Iris L.)’ Ск.

калáндр’ійа ‘каландрінія парасолькова (Calandrinia umbellata)’ Вч., Зм., Зр.

каландр’íн’ійа ‘каландрінія парасолькова (Calandrinia umbellata)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

калáчик ‘пеларгонія зональна (Pelargonium zonale)’ Бл., Гр., Гт., Зб., Зм., Кт., Орх., Бл.0, Тр., Щг., Зл.

калáчики ‘пеларгонія зональна (Pelargonium zonale)’ Бл., Гр., Гт., Зб., Зм., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.., Рж.; ‘настурція культурна (Tropaeolum tuberosum)’ Рж.; ‘герань гімалайська (Geranium himalayense  L.)’ Гл., БВ.; ‘мальва (Alcea L.)’ Вм.

кал’éндула ‘нагідки (Calendula officinalis L.)’ Бл., Гр., Бл., Кж., Рт., Ск., Кл.; ‘красоля велика (Tropalolum majus)’ Гр., Гт., Зм., Зр., Кт., Бл.

камéл’ійа ‘камелія (Camellia japonica)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

камйанá тройáнда ‘молодило (Sempervivum)’ Бс.

кáн:а ‘канна (Canna)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

кáн:и ‘канна (Canna)’ Бл., Вч., Гр., Зм., Зр., Бл.

капел’ýшки ‘мальва (Alcea L.)’ Кт., Щг., Рд.

капустр’ійáни ‘айстра (Aster L.)’ Рд.

капуцúна ‘айстра (Aster L.)’ Гр., Бл.

картоплúнки ‘георгіна (Georgina L.)’ Цр.

катеирúнка ‘айстра (Aster L.)’ Пг.

качáн ‘півники (Iris L.)’ Нв.

клеóма ‘клеома колюча (Cleome spinosa)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

козакú ‘лілія тигрова (Lilium tigrinum L.)’ Бл., Гр.

колокóл’чики ‘дзвоник (Campanula L.)’ Бл., Гр., Кт., Орх., Бл.

колокóл’ч’ік’і ‘петунія великоквіткова (Petunia grandiflora L.)’ Кр.

конвáл’ійа ‘конвалія травнева (Convallaria majalis L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг., Бр, Рд.

конвáл’ійа травнéва ‘конвалія  травнева (Convallaria majalis L.)’ Бл., Гр., Бл.

конвáл’ійі ‘конвалія травнева (Convallaria majalis L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

конóздра ‘анемона ніжна (Anemone blanda)’ Кр.

королéва ‘лілія тигрова (Lilium tigrinum L.)’ Гш.

королúц’а ‘королиця великоквіткова (Leucanthemum maximum)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

корóна ‘рябчик імператорський (Fritillaria imperialis)’ Ск.

кóситин’ ‘ірис голландський (Iris hollandica L.)’ Гр., Зм., Бл.

космéйа ‘космея двічіпериста (Cosmos bipinnatus)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

красýн’а ‘мальва (Alcea L.)’ Гш.

кризантéма хризантема (Chrusantemum L.)’ Пг.

крокóс’м’ійа ‘крокосмія великоквіткова (Crocosmia bigflowering)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

крóкус ‘крокус (Crocus L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг., Кж.

кулакú ‘жоржина декоративна (Dahlia cultorum)’ БВ.

купáл’ниц’а ‘купальниця (Trollius)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

кýр’ача с’л’іпотá ‘жовтець азіатський (Ranunculus asiaticus L.)’ Гт., Зм., Тр.

лáндиш ‘конвалія  травнева (Convallaria majalis L.)’ Бл., Вч., Гр., Зм., Зр., Кт., Бл. 

лáндиши ‘конвалія  травнева (Convallaria majalis L.)’ Бл., Вч., Гр., Зм., Зр., Кт., Бл.

лéвки ‘матіола (Matthiola)’ Кж.

лепéха ‘ірис голландський (Iris hollandica L.)’ Гр., Бл., Зл., Бм.; ‘півники (Iris L.)’ Бл., Гр., Гт., Зб., Кт., Бл., Тр., Щг.; ‘лілія тигрова (Lilium tigrinum L.)’ Лц.

лепешóк ‘ірис голландський (Iris hollandica L.)’ Гш.

линóк ‘гвоздика бородата (Dianthus barbatus L.)’ Нв.

л’íл’ійа ‘лілія миловидна (Lilium spesiocum L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг., Кж., Бр, Рд.

л’онóк ‘лобелія довгочерешкова (Lobelia erinus) Рж.; ‘матіола (Matthiola)’ Кр., Вм., Кл.

л’убú-менé ‘незабудка  (Myosotis L.)’ Кж.

л’убúн ‘люпин багатолистий (Lupinus polyphyllus)’ Бл., Гр., Бл.

л’убúстка ‘любисток (Levisticum officinale L.)’ Вч., Зм., Зр.

л’убúсток ‘любисток (Levisticum officinale L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг., Бр, Рд.

л’упúн ‘люпин багатолистий (Lupinus polyphyllus)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

л’уп’íн ‘люпин багатолистий (Lupinus polyphyllus)’ Гр., Зб., Тр.

л’ýт’ік ‘жовтець азіатський (Ranunculus asiaticus L.)’ Кт., Орх., Щг.

майόр ‘майорці вишукані (Zinnia elegans L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

майорáн ‘майорці вишукані (Zinnia elegans L.)’ Бл., Орх.

майóри ‘майорці вишукані (Zinnia elegans L.)’ Вч., Гр., Зм., Бл., Бр, Рд., Гл.

майóрчики ‘майорці вишукані (Zinnia elegans L.)’ Зб., Тр.

мáк ‘мак (Papaver L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

мáки ‘мак (Papaver L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

мáл’ва ‘мальва (Alcea L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг., Бр., Гш.; ‘рожа (Alcea L.)’ Бл., Гр., Бл.

маргарúтка ‘маргаритка (Bellis L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.; ‘стокротка (Belli L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг., Рж.

маргарúтки ‘маргаритка (Bellis L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.; ‘стокротка (Belli L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг., Кч.

марýна ‘хризантема (Chrusantemum L.)’ Бл., Бл.; ‘стокротка (Belli L.)’ Бл., Гр.

мат’іóла ‘матіола (Matthiola)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

мат’іóли ‘матіола (Matthiola)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

медóва кв’íтка ‘алісум повзучий (A. repens)’ Рж.

медýнк’і ‘флокс мітельчастий (Phlox paniculata)’ Пг.

метéлики ‘чорнобривці (Tagetes)’ Кп.

мúшачий г’іацúнт ‘мускарi (Muscari armeniacum)’ Рж.

м’іт’іóли ‘матіола (Matthiola)’ Пг.

молод’íло ‘молодило (Sempervivum)’ Кр.

морóс ‘флокс мітельчастий (Phlox paniculata)’ Кр.

мотил’óк ‘фіалка (Viola)’ Мк.

нáг’ідтка ‘нагідки (Calendula officinalis L.)’ Зб., Тр.

нáг’ідтки ‘нагідки (Calendula officinalis L.)’ Зб., Тр.

наг’íтки ‘нагідки (Calendula officinalis L.) Рд.

наг’іткú ‘нагідки (Calendula officinalis L.) Рт.

наг’ідк’í ‘нагідки (Calendula officinalis L.) Пг.

нагудткú ‘нагідки (Calendula officinalis L.)’ Гр., Зр.

наперс’т’áнка ‘наперстянка пурпурова (Digitalis purpurea L.)’ Бл., Вч., Гр., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл.

наперс’тн’áк ‘наперстянка пурпурова (Digitalis purpurea L.)’ Кт., Орх., Щг.

напéрсток ‘наперстянка пурпурова (Digitalis purpurea L.)’ Бл., Гр., Бл.

нарцúс ‘нарцис (Narcissus L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг., Бр, Рд.

нарцúзи ‘нарцис (Narcissus L.)’ Пг., Лц., Кл.

нарцúси ‘нарцис (Narcissus L.)’ Вч., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Тр., Щг.

нарц’íс ‘нарцис (Narcissus L.)’ Кж.

настýрцийа ‘красоля велика (Tropalolum majus)’ Вч., Гр., Зр., Орх., Тр., Щг.

нев’íсточки ‘ромашка (Matricaria L.)’ Лц.

незабýтка ‘незабудка  (Myosotis L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

незабýтки ‘незабудка  (Myosotis L.)’ Гр., Зм., Зр., Кт., Бл.

н’іпáдтки ‘нагідки (Calendula officinalis L.)’ Лц.

н’íхтики ‘нагідки лікарські (Calendula officinalis L.)’ Бл., Вч., Гт., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг., Кч.

н’ічнá ф’іáлка ‘матіола (Matthiola)’ Рж., Вм., Кл.

ноготк’í ‘нагідки лікарські (Calendula officinalis L.)’ Бр.

нóхт’ік’і ‘нагідки лікарські (Calendula officinalis L.)’ Бс.

ночнúц’а ‘матіола (Matthiola)’ Лц.

орл’áта ‘орлики звичайні (Aquilegia vulgaris L.)’ Орх., Тр.

óрлики ‘орлики звичайні (Aquilegia vulgaris L.)’ Бл., Вч., Гт., Зб., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

óрл’іки ‘орлики звичайні (Aquilegia vulgaris L.)’ Гр., Зм.

пáвин’і в’íчки ‘незабудка  (Myosotis L.)’ Кж.

павучнúк ‘клеома колюча (Cleome spinosa)’ Бл., Гр., Бл.

пáн:а ‘лілія тигрова (Lilium tigrinum L.)’ Гш.

пáн:а-дýл’а цеигл’áста ‘лілія тигрова (Lilium tigrinum L.)’ Лц.

пáн:и ‘лілія тигрова (Lilium tigrinum L.)’ Лц.

панич’í ‘майорці вишукані (Zinnia elegans L.)’ Гр., Бл. 

пáн’і молодá ‘бегонія вічноквітуча (Begoniа semperflorens L.)’ Бл., Гр., Бл.

пеларгóн’ійа ‘пеларгонія зональна (Pelargonium zonale)’ Вч., Зр., Кт., Орх., Гл.

первоц’в’íт ‘примула (Primula L.)’ Кп., Зл.

першоц’в’íт ‘пролісок (Scilla L.)’ Вч., Зм., Зр.

петýн’ійа ‘петунія великоквіткова (Petunia grandiflora L.)’ Бл., Вч., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

п’етушк’í ‘півники (Iris L.)’ Кр.

п’íвн’ачий грéб’ін’ ‘целозія гребінчаста (Celosia cristata)’ Бл., Орх.

п’íвник ‘півники (Iris L.)’ Бл., Гр., Кт., Бл., Щг.

п’íвники ‘ірис голландський (Iris hollandica L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Бс, Рд.;’півники (Iris L.)’ Бл., Гр., Кт., Бл., Щг.

п’íвники-і-кýрочки ‘півники (Iris L.)’ Бл., Кт., Щг.

п’івóн’ійа ‘півонія трав’яниста (Paeonia lactiflora L.)’ Бл., Орх., Рд., Пг.

п’ігóн’ійа ‘півонія трав’яниста (Paeonia lactiflora L.)’ Кж.

п’іóн ‘півонія трав’яниста (Paeonia lactiflora L.)’ Вч., Зм., Зр.

п’іóна ‘півонія трав’яниста (Paeonia lactiflora L.) Бр.

п’іóни ‘півонія трав’яниста (Paeonia lactiflora L.)’ Вч., Зм., Зр., Кч.

п’іóн’ійа ‘півонія трав’яниста (Paeonia lactiflora L.)’ Бл., Гр., Гт., Зб., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг., Кч.

п’іóн’ійі ‘півонія трав’яниста (Paeonia lactiflora L.)’ Бл., Гр., Гт., Зб., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

п’ірéтрум ‘піретрум (Pyrethrum)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

п’ітýн’ійа ‘петунія великоквіткова (Petunia grandiflora L.)’ Гр., Зм., Бл.

платикодóн ‘платикодон (Platycodon)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

плетýчка ‘обрiєта культурна (Aubrieta deltoidea)’ Рж.

повн’акú ‘чорнобривці (Tagetes)’ Кч., Кж.

пом’акú ‘чорнобривці (Tagetes)’ Бм.

прúмула ‘примула (Primula L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

примýла ‘примула (Primula L.)’ Бр, Рд.

прúмулка ‘примула (Primula L.)’ Бл., Гр., Зм., Бл.

примýлка ‘примула (Primula L.)’ Бр, Рд.

прóл’іска ‘пролісок (Scilla L.)’ Гр., Бл.

прóл’іски ‘пролісок (Scilla L.)’ Гр., Бл.

прóл’ісок ‘пролісок (Scilla L.)’ Бл., Гр., Гт., Зб., Кт., Орх., Тр., Щг.

пудс’н’éжник ‘пролісок (Scilla L.)’ Гр., Кт., Бл..

р’áбчик ‘рябчик імператорський (Fritillaria imperialis)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.; ‘фритілярія (Fritillaria)’ Вм.

р’áбчики ‘рябчик імператорський (Fritillaria imperialis)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

рад’іóлус ‘гладіолус (Gladiolus imbricatus L.)’ Кп.

рéд’очка ‘флокс мітельчастий (Phlox paniculata)’ Рд.

рóжа ‘рожа (Alcea L.)’ Вч., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Тр., Щг.

рóза ‘троянда (Rosa  L.)’ Бл., Гр., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

розбúте сéрце ‘децентра (Decentra)’ Вм., Кл., Гш., Бс.

рóзи ‘троянда (Rosa  L.)’ Бл., Гр., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

ромáшка ‘ромашка (Matricaria L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.; ‘айстра (Aster L.)’ Кр.

ромáшки ‘ромашка (Matricaria L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

рóтики ‘ротики садові (Antirrhinum majus)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

рýжа ‘рожа (Alcea L.)’ Бл., Гр., Бл.

сасáнки ‘крокус (Crocus L.)’ Гр.

сердéчка ‘децентра (Decentra)’ Вм.

скороздрóс’т’ ‘анемона ніжна (Anemone blanda)’ Нв.

собáчки ‘ротики садові (Antirrhinum majus)’ Гр., Бл.

сон-травá ‘крокус (Crocus L.)’ Бл., Кт., Орх.

стовпáк ‘мальва (Alcea L.)’Бл., Гр., Гт., Зб., Бл., Тр.

стокрóтка ‘стокротка (Belli L.)’ Кт., Орх.

стокрáтки ‘стокротка (Belli L.)’ Вм.

стокрóтк’і ‘стокротка (Belli L.)’ Кж.

сухоц’в’íт ‘безсмертник приквітниковий (Helichrysum bracteatum)’ Рд., Рт.

тал’íрка ‘айстра (Aster L.)’ Лц., Ск.

тар’íлка ‘айстра (Aster L.)’ Ск.

т’ігрóва л’íл’ійа ‘лілія тигрова (Lilium tigrinum L.)’ Вч., Зм., Бл.

травйáнки ‘гвоздика бородата (Dianthus barbatus L.)’ Мк.

тройáнда ‘троянда (Rosa  L.)’ Гт., Зб., Тр.

тройáнди ‘троянда (Rosa  L.)’ Гт., Зб., Тр.

т’ул’пáн ‘тюльпан (Tulipa L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг., Бр, Рд., Кж.

т’ул’пáни ‘тюльпан (Tulipa L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

украйíнка ‘космея двічіпериста (Cosmos bipinnatus)’ Бл., Гр., Кт., Бл.

ф’іáлка ‘фіалка (Viola)’ Кч.

флóкси ‘флокс мітельчастий (Phlox paniculata)’ БВ., ‘обрiєта культурна (Aubrieta deltoidea)’ Рж.

х’в’іáлка ‘фіалка (Viola)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

х’в’іáлки ‘фіалка (Viola)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

х’в’іáлочка ‘фіалка (Viola)’ Кт., Орх., Щг.

х’в’іáлочки ‘фіалка (Viola)’ Кт., Орх., Щг.

хвлóкс ‘флокс мітельчастий (Phlox paniculata)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

хвлóкси ‘флокс мітельчастий (Phlox paniculata)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

хврéз’íйа ‘фрезія повна (Freesia double)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

холодóк ‘спаржа (Asparaqus)’ Кч., Кж., Рж.

хризантéма ‘хризантема (Chrusantemum L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.. Кч.

хризантéми ‘хризантема (Chrusantemum L.)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

хризантéна ‘хризантема (Chrusantemum L.)’ Гр., Кт., Орх.

хризантéни ‘хризантема (Chrusantemum L.)’ Гр., Кт., Орх.

хризонтéми ‘хризантема (Chrusantemum L.)’ Лб.

цáрс’ка корóна ‘лілія тигрова (Lilium tigrinum L.)’ Гр., Гт., Зб., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.; ‘фритілярія (Fritillaria)’ Вм.; ‘рябчик імпера­торський (Fritillaria imperialis)’ Бс.

целóз’ійа ‘целозія гребінчаста (Celosia cristata)’ Бл., Вч., Гр., Гт., Зб., Зм., Зр., Кт., Орх., Бл., Тр., Щг.

ц’ул’пáн ‘тюльпан (Tulipa L.)’ Кт., Орх., Щг.

ц’ул’пáни ‘тюльпан (Tulipa L.)’ Кт., Орх., Щг.

часничóк ‘нарцис (Narcissus L.)’ Бл., Гр., Бл., Кп., Лц.

червóний мак ‘мак (Papaver L.)’ Бл., Гр., Бл.

чóрн’і óчка ‘ немофіла плямиста (N. maulata)’ Рж.

чорнобрúвци ‘чорнобривці (Tagetes)’ Гт., Зб., Кр.

Продовження