Аркушин Григорій Про підляське середопістя та деякі інші регіональні святкування

Olha Bakun Positional variants of segmental constructions in the modern english language

Васейко Юлія Вербальний портрет жінки в оповіданнях  Януша Вишневського

Волянська Євгенія Морфонологічні позиції в нових словах сучасної  української мови

Гандзюк Олександра Невербальні засоби спілкування в романі Ірини Вільде   «Сестри Річинські»

Голоюх Лариса Синтаксичні форми авторської модальності в українських прозових текстах початку  ХХІ  ст.

Gordiienko Yulia Lexical means of expressing emotional state  in english

Громик Юрій Комбінаторні звукові зміни в Поліській говірці села Липне: метатеза, протеза,  афереза,  синкопа, апокопа, епентеза

Демешко Інна Типи консонантних альтернацій у словотворенні девербативів сучасної української  літературної  мови

Здіховська Тетяна Семантичні та функціонально-стилістичні особливості крилатих виразів у прозових творах У. Самчука та  Б. Лепкого

Зінчук Руслана Називний відмінок множини іменників у західнополіських і  суміжних  говірках

Іваницька Наталя Контрастивна синтагматика української та англійської дієслівних систем у  реченнєвотвірному  аспекті

Іовхімчук Наталія Лексика на позначення небесного простору в українській  народній пісні

Колоїз Жанна Стилістичні ресурси  власне пареміологічних одиниць

Костусяк Наталія Засоби реалізації локативної семантики в поезії  Лесі Українки

Кузьмич Олена Національний  компонент у структурі комічного

Lytvyn Oksana A study of converse pairs used as illustrative material in english linguistic works

Масицька Тетяна Інтенційна структура речення

Межов Олександр Морфолого-синтаксичні варіанти темпоративів у граматичній системі сучасної української мови

Мельник Ірина Аналітичні та синтетичні засоби дієслівної транспозиції

Олейнік Марек Із досліджень над хрематонімією. Зауваження щодо назв польських та українських футбольних команд

Омельковець Руслана Семантична деривація як спосіб номінації фітооб‟єктів у західнополіських говірках

Peredon Nataliia Effective communication in conflict resolution process

Приймачок Оксана Український компонент російськомовного перекладу поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»

Процик Ірина «Ми не вороги – ми українці». Українські футбольні ультрас під час Революції гідності

Сава Олеся Сленг австралійського варіанта англійської мови: особливості словотвору

Тиха Лариса Семантика кольору у поетичних текстах Василя Голобородька

Христіанінова Раїса Складні речення з недиференційованим зв'язком у сучасній українській мові

Шиць Андрій Проблема розмежування простих речень за ступенем їхнього  синтаксичного членування