Загнітко Анатолій Поетика граматики: від основ слова до його  вершин (огляд)

Аркушин Григорій Деривати з твірною основою Іван у західнополіській антропонімії

Вінтонів Михайло Статус  реми  в структурі висловлення

Гандзюк Олександра Дієслівні граматичні категорії в дослідженнях І. Р. Вихованця

Городенська Катерина Співвідношення власне-прийменникових і невласне-прийменникових ознак у слівно-морфемній концепції прийменника І. Р. Вихованця

Іваницька Ніна, Іваницька Наталя Міжмовна кореляція українських дієслів із ознакою «починальність» та  їхніх англійських відповідників

Колібаба Лариса Актуалізовані прийменники у функціонально-стильових сферах української літературної мови початку  ХХІ ст.

Костусяк Наталія Категорія відмінка іменника в лінгвістичній концепції І. Р. Вихованця

Краснобаєва-Чорна Жанна Функційно-модельні  вияви  заперечення у фраземіці

Кульбабська Олена Семантико-синтаксичні  відношення рівня простого речення

Масицька Тетяна Семантико-синтаксична взаємозалежність і формально-синтаксична взаємонезалежність у складносурядних  реченнях

Межов Олександр Ієрархічні відношення в системі мінімальних семантико-синтаксичних одиниць

Мельник Ірина Зв’язкові компоненти – складники відіменникової дієслівної аналітичної  синтаксичної транспозиції

Мірченко Микола Комплексна система та структура синтаксичних  реченнєвих категорій

Омельковець Руслана Номінації кімнатних рослин у західнополіських говірках (матеріали для словника української народної номенклатури рослин)

Павленко Лариса Nomina agentis у Луцькій замковій книзі 1560–1561 рр.: семантика і структура

Ситар Ганна Конструкційна граматика як теоретичне підґрунтя дослідження фразеологізованих речень

Скаб Мар’ян, Плантон Дмитро Національна ментальність як чинник розвитку граматичної системи мови (на прикладі дієслівної категорії стану)

Соколова Світлана Об’єктивні та суб’єктивні критерії оцінювання білінгвізму: вплив територіального чинника

Фурса Валентина Словозмінна парадигматика іншомовних невідмінюваних іменників

Христіанінова Раїса Подвійний присудок у сучасній українській мові

Шабат-Савка Світлана Комунікативна інтенція в контексті категорійних величин синтаксису

Martyniuk Aliona Microfield «bad smell» in English