Амеліна Світлана Абревіація в німецькій аграрній термінології: особливості перекладу

Венжинович Наталія, Чаварга Анна Концепти вогонь і вода у фраземіці української мови

Гандзюк Олександра Візуальний контакт як невербальний засіб спілкування

Данилюк Ніна Словник мови Лесі Українки та нове видання її творів

Зернецкая Алла Полиаспектное описание русского слова как части лингвистической компетенции

Зінько Мирослава Прийменниково-відмінкові форми зі значенням мети в сучасній українській мові (на матеріалі первинних прийменників зі Словника української мови в 11-ти томах і  Словника українських прийменників)

Івлюшкіна Наталія Мовний образ дівчини в текстах українських, російських та  британських народних пісень

Кобченко Наталя Сфери  реалізації прислівно-кореляційного зв‟язку

Костусяк Наталія Особливості моделювання реми в  монопредикативних конструкціях

Кузьмич Олена Неологізми  як засіб комічного

Лахно Наталія Актантний  розподіл семантики префіксальних дієслів

Масицька Тетяна Складнопідрядні речення як дериваційна база простих  ускладнених  конструкцій

Межов Олександр Семантичні класи агентивних дієслів у граматичній системі сучасної  української мови

Мельник Ірина Відіменникова дієслівна морфологічна транспозиція в  граматичній  структурі української мови

Мислива-Бунько Іванна Функціонування росіянізмів у мові волинських мас-медіа  ХХІ століття

Омельковець Руслана Номінації квітково-декоративних рослин у західнополіських говірках (матеріали для словника української народної номенклатури рослин)

Осадча Ольга Семантичні засоби творення ефекту фантастичного в романі «На полі смиренному» та вербалізація фентезійної картини світу в романі-есе «Мисленне древо» В. О. Шевчука

Рагаўцоў Васіль Закончаная інтэрпрэтацыя сучаснай лінгвапарадыгмальнай  прасторы  (рэцэнзія)

Редько Євген Назви осіб за локальною належністю в  українських арґо

Рошко Світлана Порівняльна синтаксема в семантико-синтаксичній структурі простого речення

Рула Наталія Формально-граматична та семантико-синтаксична організація складносурядних речень зі  сполучником а

Стасів Марія Семантична організація з‟ясувальних висловлень з опоровими семантично-синтаксичними одиницями інтелектуальної  діяльності  в англійській мові

Шестакова Світлана До питання про стратифікацію сучасного  ономастичного простору

Шкурко Галина Назви кінної упряжі в українських  говорах Закарпаття

Яцьків Марія Фразеологічні одиниці в романі Мирослава Дочинця «Лис. Віднайдення загублених слідів»: семантика,  особливості  функціонування