Бойко Інна Специфіка адвербіальних синтаксем у поетичних творах Юрія Клена

Василяйко Ірина Семантико-тематична класифікація термінів кінематографа

Вітрук Надія Специфіка граматичного значення односкладних речень репрезентації

Гандзюк Олександра Невербальні маркери у творах Степана Васильченка

Голоюх Лариса Лексичні засоби формування авторської модальності в текстах роздумів П. Загребельного

Грицевич Юрій Фонетичні особливості підляських говірок у записах місцевого фольклору

Данилюк Ніна Метафора в українських народнопісенних текстах

Деркач Лариса Риторичні функції газетних заголовків

Жангазінова Руслана Типологія лексики літературознавчих статей початку ХХ століття

Жуйкова Маргарита Трансляція культурної інформації в процесах номінації

Іваницька Наталя Контрастивна синтагматика української та англійської дієслівних систем у реченнєвотвірному аспекті

Ковтун Альбіна Закономірності наповнення українського релігійного словника

Костусяк Наталія Грамемна структура категорії лексико-граматичної модальності

Левчук Ірина Специфіка лексико-граматичних моделей мікротеми «автор книги» в сучасних історичних рецензіях

Марцин Світлана Безсполучникові складні речення як елементи художньо-образної системи прозових і поетичних творів

Масицька Тетяна Семантико-синтаксична залежність суб'єкта  всеохопного процесу

Межов Олександр Засоби репрезентації корелятивів у сучасній  українській мові

Мельник Ірина Дієслівна функційна транспозиція відмінкових форм українського   прикметника

Мірченко Микола Категорійна (функційна) типологія синтаксичних одиниць

Мялковська Людмила, Тиха Лариса Іншомовна лексика в мові сучасної  волинської преси

Новак Вікторія Структура дефініцій назв овочів у  тлумачних  словниках англійської мови

Новак Галина, Лещук Юлія Морфема як компонент авторського словотвору (на  матеріалі  віршів Пауля Целана)

Омельковець Руслана Семантична трансформація як спосіб номінації мікооб'єктів у  західнополіських  говірках

Приймачок Оксана Средства повторной номинации в лирике  Анны Ахматовой

Рогач Оксана Лексико-фразеологічні засоби вербалізації стереотипних уявлень про  характер  людини

Фенко Марія, Мацюк Зоряна Семантико-синтаксична категорія причини у  функційній парадигмі прислівника

Христіанінова Раїса Семантико-синтаксичні різновиди безсполучникових складносурядних речень у сучасній  українській мові

Martyniuk Oksana L‟actance dans les phrases impersonnelles (le cas  du français)

Mytnik Irena Rodzime i obce. Z badań nad imiennictwem pogranicza polsko-ukraińskiego  w XVI–XVII wieku

Yavorskiy Andriy Vocabulary of Volyn Polissyan Patois in Volodymyr Lys‟s Novel «Jacob‟s Century»